ПРИДОБИВАНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ ПО ДАВНОСТ ПРИ НЕДОБРОСЪВЕСТНО ВЛАДЕНИЕ

t2_5458966

1.Какво е недобросъвестно владение?

Това е владение, при което имотът не се владее на валидно правно основание годно да направи владелеца собственик.

2.Предпоставки за придобиване на имота

На първо място е необходимо недобросъвестният владелец да е владял имота в продължение на 10 години (Чл.79 ЗС).Това владение от своя страна следва да бъде:

– непрекъснато;

– явно (владелецът явно да показва намерението си да стане собственик на имота, като например заплаща съответните данъци и такси за него);

  • необезпокоявано (действителният собственик да не е оспорвал владението чрез предявяване на владелчески искове).

3.Придобиване на имота

Изпълнени ли са гореописаните условия владелецът следва да поиска от нотариуса по местонахождение на имота да му издаде нотариален акт по обстоятелствена проверка. За издаването на акта е необходимо:

  • да се представи декларация за обстоятелствена проверка по образец;
  • да се получи удостоверение от общинските власти, че имотът не е държавна или общинска собственост;
  • да се приложи документ за данъчна оценка на имота.

Производството пред нотариуса се развива с участието на трима свидетели, които да удостоверят факта на владението. Тези свидетели трябва да бъдат посочени от кмета на общината, района или кметството, по указание на собственика и трябва по възможност да бъдат съседи на имота. Въз основа на събраните доказателства и ако установи факта на владението и намерението на владелеца да свои, нотариусът съставя нотариалния акт.

4.Разноски по процедурата

  • нотариална такса,която се определя въз основа на стойността посочена в данъчната оценка на имота, като следва да се отбележи, че при непризнаване на правото на собственост тя не се връща;
  • местен данък, като основа за изчисляването му е данъчната оценка на имота;
  • такса за вписване на констативния нотариален акт.