ПРИГОТОВЛЕНИЕ

t2_5470034.jpg

1.Нормативна уредба

Раздел II от Наказателния кодекс

  1. Определение

Приготовление е подготвянето на средства, намирането на съучастници и изобщо създаването на условия за извършване на намисленото престъпление, преди да е почнало неговото изпълнение.

  1. Режим за наказване на приготовлението

Относно наказуемостта на приготовлението са възможни и познати три законодателни подхода.

  • Първият се свежда до предвиждане на наказание в намален размер винаги, когато е осъществено приготовление към умишлено престъпление, например налагане на наказание до една трета от предвиденото в закона.
  • Вторият подход се изразява в предвиждане на намалена отговорност за приготовление към престъпления, изрично посочени в Общата част на закона.
  • възможно е да се въздигнат в престъпления случаи на приготовление само към определени престъпления, изрично посочени в Особената част на НК – чл. 17, ал. 2 НК предвижда, че „приготовлението е наказуемо само в предвидените от закона случаи“ – например приготовлението към измяна или терористично действие, към убийство, грабеж, към подправка на парични знаци, към геноцид и други.
  • Накрая трябва да се отбележи, че поведението, в което се е изразило приготовлението, може да цели създаване на условия за извършване на даден вид престъпление, но същевременно да осъществява и признаците на друго престъпление.
  1. Доброволен отказ от приготовление
  • Разпоредбата на чл. 17, ал. 3 НК предвижда деецът да не се наказва, когато по собствена подбуда се е отказал да извърши престъплението, за чието осъществяване вече е създал някакви условия.
  • Самоволен отказ има само когато промяната в намеренията на субекта е станала по „собствена подбуда“. Тя ще е налице, когато деецът е имал обективната възможност да пристъпи към извършване на престъплението, субективно той е съзнавал, че може и да го извърши и въпреки това не го е извършил.
  • Както беше посочено, приготовлението може да бъде дадено в идеална съвкупност с друго престъпление. При самоволен отказ деецът обаче не може да се откаже и от последното, защото то ще е вече довършено. Чл. 19 НК “В случаите на чл.17, ал.3 и чл.18, ал.3, ако деянието, в което са се изразили приготовлението или опитът, съдържа признаците на друго престъпление, деецът отговаря за това престъпление.”