ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ – ООД

t2_5462666.jpg

  1. Правна уредба

Глава XIII, раздел I от Търговски закон

  1. Какво представлява прехвърлянето на дялове?

Прехвърлянето на дялове е начин, да бъде продадено едно дружество на трети лица или да бъде извършена промяна на съдружниците в ООД и ЕООД.

  1. Начин за прехвърляне на дружествен дял

Прехвърлянето на дяловете се извършва чрез договор за покупко-продажба на дружествени дялове.

  1. Форма на договора

Договорът за покупко-продажба на дружествени дялове има задължително писмена форма с нотариална заверка на подписите и се вписва в Търговския регистър.

  1. Прехвърляне от един на друг съдружник

Прехвърлянето на дружествен дял от един съдружник на друг се извършва свободно, без да е необходимо изричното съгласие на съдружниците за това, освен ако в дружествения договор не е предвидено друго, но договорът трябва да е с нотариално заверени подписи и да отговаря на специалните изисквания на закона.

  1. Прехвърляне на трето лице

Прехвърлянето на дружествен дял от съдружник на трето лице се извършва с договор с нотариално заверени подписи, но при спазване на условията и реда за приемане на нов съдружник. На практика в тези случаи се извършва и промяна на съдружниците. Необходимо е извършването на изрично регламентирани процедури, при които Общото събрание се произнася със специално решение. Прехвърлителят на дружествения дял доброволно прекратява членството си, докато поемателят-несъдружник се приема за съдружник. Изключение представлява хипотезата, при която съдружник продава на съдружник част от дела си и запазва членството си в дружеството. В този случай не настъпва промяна на съдружниците.

  1. Прехвърляне по реда на наследяването

Прехвърлянето на дружествен дял по реда на наследяването (по закон или завещание) става по силата на закона. Не се казва дали е необходимо решение на ОС за приемането на наследника. Наследяването може да е изключено от дружествения договор.

  1. Отговорност при прехвърляне

Правоприемникът на дружествен дял е отговорен солидарно с праводателя за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дяла в капитала.

  1. Срок за извършване на регистрацията в Търговския регистър

Срок за извършване на регистрацията – 4 работни дни, считано от подаването на документите в Търговския регистър.

  1. Резултат от купуването на дружествен дял

При прехвърляне на дружествени дялове правоприемникът става съдружник в дружеството, и придобива правата и задълженията, произтичащи от членствените правоотношения. При прехвърляне на всички дружествени дялове от дружеството, правоприемникът придобива всички права и задължения на дружеството.