ПРЕДИЗБОРНА АГИТАЦИЯ

980x551_1478461967.jpg

1.Нормативна уредба

Чл.181 – Чл.186 от Изборния кодекс

2.При какви условия и ред се провежда предизборната агитация?

Правото на гражданите, партиите, коалициите, инициативните комитети, кандидатите и застъпниците на свободно изразяване и предизборна агитация е закрепено в разпоредбата на чл.181, ал.1 от Изборния кодекс.

Задължително изискване предвидено в закона е предизборната кампания да се води на български език, а що се отнася до предизборните събрания последните трябва да са публични и да бъдат организирани съгласно реда предвиден в Закона за събранията, митингите и манифестациите.

3.Какви забрани са предвидени при провеждането на предизборната агитация?

В Изборния кодекс са предвидени следните забрани свързани с провеждането на предизборната агитация:

 • не се допуска предизборна агитация в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала;
 • лица на изборна длъжност в синдикални и работодателски организации не може да провеждат предизборна агитация на работните си места;
 • забранява се използването на държавния и общинския транспорт за предизборна агитация;
 • не се допуска предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден;
 • не се допуска извършването на предизборна агитация от служители на вероизповеданията.

4.Какви са изискванията относно изготвянето и разпространението  на агитационни материали?

Докато трае предизборната кампания кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети може да изготвят и разпространяват – плакати, обръщения и други агитационни материали.

Във всеки агитационен материал задължително трябва да се съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление. Когато се касае за аудио- или аудио-визуални материали тази информация се следва да бъде отразена като недвусмислено и разбираемо послание.

Що се отнася до местата, на които агитационните материали могат да се поставят последните се определят от кмета на съответната община, а поставянето на такива материали по сгради, огради и витрини – става с разрешение на собственика или управителя на имота.

5.Забрани свързани с агитационните материали.

Забранява се:

 • използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението;
 • използване на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите;
 • използването на герба или знамето на Република България или на чужда държава, както и  на религиозни знаци или изображения;
 • унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения законов ред, до приключването на изборния ден;
 • поставянето на агитационни материали в изборните помещения, както и на 50 метра от сградата, в която се намират те – при установяване на наличие на такива материали, секционната избирателна комисия незабавно следва да ги отстрани;
 • поставянето на предизборни агитационни материали извън предизборната кампания.

6.Какви са последиците при поставянето на предизборни агитационни материали извън предизборната кампания?

В случаите, когато забраната за поставянето на предизборни агитационни материали извън предизборната кампания не бъде спазена се  подава сигнал до областния управител, съответно кмета на общината, района или кметството, които от своя страна незабавно издават заповед за премахването на тези материали.

Ако лицето, в чиято полза е предизборният агитационен материал, не го отстрани в тридневен срок от издаването на заповедта, материалът се премахва от областния управител, кмета на съответната община, район или кметство, като при необходимост може да бъде потърсено и  съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи.

7.Премахване и изземване на агитационни материали

Агитационните материали, поставени или разпространени в нарушение на Изборния кодекс се премахват и изземват от кметът на общината, или кметският наместник по решение на районната или общинската избирателна комисия.

Агитационните материали, които са поставени или разпространени в нарушение на изискванията на Изборния кодекс на повече от един изборен район (район) или такива, отнасящи се за повече от един изборен район (район) се премахват или изземват от областния управител по решение на Централната избирателна комисия. 

В 7-дневен срок след приключването на изборния ден, агитационните материали следва да бъдат премахнати от партиите, коалициите и съответните инициативни комитети, които са ги поставили.