ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ

t2_5461433.jpg

1.Нормативна уредба

Чл.56 – 62 от Закона за собствеността.

2.Понятие

Правото на ползване е ограничено вещно право, по силата на което титулярът му може да ползва една чужда непотребима вещ, съобразно предназначението й, да ползва добивите от нея без да я променя съществено.

3.Учредяване на правото на ползване

 • Кой може да учреди правото на ползване?

     Правото на ползване може да бъде учредено от собственика на вещта,      ако е пълнолетен и дееспособен.

 • Как се учредява правото на ползване?

– най-общо казано правото на ползване се учредява чрез сключването на договор във формата на нотариален акт между страните, който   в последствие се вписва в Имотния регистър.

     – самото учредяване започва с подаването на писмена молба от      страните пред нотариуса по местонахождение на имота – чл.571 от      ГПК.

4.Права и задължения за ползвателя

 • Права на ползвателя
  • има право да ползва вещта;
  • да получава добивите от нея.
 • Задължения за ползвателя

     – да съобщава на собственика за всяко посегателство върху                собствеността;

 • да плаща разноските свързани с използването й;
 • да поддържа вещта в състоянието, в което последната е била първоначално приета;
 • да върне вещта на собственика след изтичането на срока, за който правото на ползване е учредено;
 • да не отчуждава своето право на трети лица;
 • ако не е уговорено друго, той следва да застрахова вещта и да плаща премиите по застраховката.

5.Ограничаване на правата на собственика

Когато собственикът на един недвижим имот учреди право на ползване, за него ще настъпят редица ограничения свързани с учредяването на това ограничено вещно право. Собственикът няма да може:

 • да отдава имота под наем;
 • при разпореждане с имота, правото на ползване ще се прояви като тежест върху последния.

6.Основания за прекратяване на учреденото право

Основанията, при които правото на ползване се прекратява са посочени в   чл.59 от Закона за собствеността. Правото на ползване се прекратява:

 • при смърт на ползвателя, когато се касае за физическо лице и при прекратяване на юридическо лице,ако не е установено за по-кратък срок
 • при неупражняване в 5-годишен срок;
 • при погиване на вещта;
 • по съдебен ред от страна на собственика, основанията са примерно изброени в чл.61 от ЗС:
 • ако ползвателят си служи с вещта по начин, който я застрашава от повреждане или разрушаване;
 • вещта се променя съществено;
 • нарушават се поетите от ползвателя задължения.

Искът може да се предяви, когато ползвателят и след предупреждение от собственика продължава нарушението.

7.Последици

 • правото се прекратява;
 • ползвателят е длъжен да върне вещта;
 • договорите за наем на полски имоти сключени от ползвателя, остават в сила до приключване на стопанската година.