ПРАВО НА ЛОВ

151231135525873.jpg

1.Нормативна уредба:

Чл. 21 – чл. 32 от Закона за лова и опазване на дивеча

2.Какво включва правото на лов?

Правото на лов включва право на ловуване и придобиване на дивеч, ловни трофеи и дивечови продукти. Освен това с получаване на право на лов се поема и задължение за опазване на дивеча.

3.Кой може да придобие право на лов?

Право на лов може да придобие пълнолетен гражданин, който е завършил специализиран курс и положил успешно теоретичен и практически изпит. Кандидатът трябва да подаде заявление до 20 януари в съответното държавно ловно стопанство; висше училище и професионална гимназия по горско стопанство и/или професионална гимназия по лесотехника или ловното сдружение на територията на областта. Лицата, които са завършили висши и средни специални училища, в които се изучава дисциплината „Ловно стопанство“, не полагат теоретичен изпит.

4.Кой може да упражнява правото на ловуване?

Правото на ловуване се упражнява от лица, които притежават членска карта и билет за лов, заверени за съответната календарна година, както и разрешително за лов. Билетът се издава от държавното горско стопанство, съответно от държавното ловно стопанство, в чийто район извършва дейност ловното сдружение, в което членува лицето, придобило право на лов. Издава се в 7-дневен срок след подаване на писмено заявление, към което се прилагат:

  • удостоверение за придобито право на лов
  • членска карта, удостоверяваща членство в ловно сдружение по чл. 30 от Закона за лова и опазване на дивеча
  • снимки – два броя
  • документ за платена такса

Билетът се ползва лично и не може да се преотстъпва. Невалидни ловни билети са откраднатите, нередовно издадените и тези на починали лица.

5. Кой не може да упражнява правото си на ловуване?

Не може да упражнява правото си на ловуване лице, което не е заверило ловния билет и членската си карта за съответната година и лице, което е изключено от ловното сдружение за нарушения по този закон и Закона за биологично разнообразие. На тези лица им се отнема билета.

6.Кой има право на подборно ловуване?

Право на подборно ловуване имат лица, придобили право на лов, със стаж като ловци не по-малък от 2 години и успешно положили изпит пред комисия, назначена със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите. Право на подборно ловуване без полагане на изпит имат лицата, придобили право на лов и завършили висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалността „Горско стопанство“ или „магистър“ по специалността „Ловно и рибно стопанство“ в Лесотехническия университет. Редът и начинът за придобиване на право на лов, на подборно ловуване и на ловни водачи се определят с правилника за прилагане на закона.

7.Ловни дружини и сдружения

Ловна дружина се създава от лица, придобили право на лов, с цел стопанисване и опазване на дивеча в един ловностопански район. Няколко ловни дружини се обединяват с цел учредяване на ловно сдружение на територията на едно или повече от едно съседно държавно горско стопанство и/или държавно ловно стопанство. Ловното сдружение ръководи и организира дейността на дружините по възпроизводството, стопанисването, опазването и ползването на дивеча върху предоставените им ловностопански райони. Няколко ловни сдружения на доброволен принцип се обединяват и учредяват Национално ловно сдружение. Условие за учредяването му е броят на членуващите ловци да е повече от половината от общия брой на регистрираните в страната лица, придобили право на лов. То ръководи, координира и контролира дейността на своите членове по стопанисването и опазването на дивеча в предоставените им ловностопански райони.