ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНОСТТА И ИМУЩЕСТВОТО НА ДЕЦАТА

t2_5472601

Автор: Габриела Нешева

1.Нормативна уредба

В глава девета от Семейния кодекс са уредени въпросите, свързани с родителските права и задължения, тяхното упражняване, правата и задълженията на детето, грижите и надзора на децата, съвместното живеене, представителството, управление и разпореждането с имуществото на детето и др.

2.Субекти

Субекти на правоотношението са родителите и техните деца. Носител на родителски права и задължения по отношение на ненавършилите пълнолетие деца е всеки родител. Родителите имат равни права и задължения, независимо дали са в брак. Съпругът на родителя е длъжен да съдейства на родителя при изпълнение на неговите задължения.

Родителските права и задължения се разпростират както по отношение на родените от брака, така също и на осиновените, включително и припознатите деца.

3.Упражняване на родителските права и задължения

Родителските права и задължения се упражняват в интерес на детето от двамата родители заедно и поотделно. Когато родителят е действал сам, той е длъжен да уведоми другия родител.

Упражняването на родителските права и задължения се извършва по общо съгласие на родителите. При разногласие те могат да се обърнат към медиатор или да предявят иск пред районния съд по настоящия адрес на детето, който решава спора след изслушване на родителите, а при необходимост – и на детето. Решението на съда може да се обжалва по общия ред.

4.Видове родителски права и задължения

Спрямо личността на детето:

· определяне името на детето, което се избира свободно от двамата родители

· отглеждане, възпитание, осигуряване на възможност за образование и даване на съгласие при осиновяване. Родителят има право и задължение да се грижи за физическото, умственото, нравственото и социалното развитие на детето, за неговото образование и за неговите лични и имуществени интереси. Той отглежда детето, формира възгледите му и осигурява образованието му съобразно възможностите си и в съответствие с нуждите и наклонностите на детето и с цел израстването му като самостоятелна и отговорна личност. Родителят няма право да използва насилие, както и методи на възпитание, които уронват достойнството на детето.Родителят осигурява постоянен надзор по отношение на малолетното си дете и подходящ контрол на поведението на непълнолетното дете.

· Съвместно живеене – Родителите и ненавършилите пълнолетие деца живеят заедно, освен ако важни причини налагат да живеят отделно. Когато детето се отклони или бъде отклонено от местоживеенето си, районният съд по настоящия адрес на родителя по негово искане постановява връщане на детето, след като го изслуша. Определението на съда може да се обжалва пред окръжния съд, но обжалването не спира изпълнението. Ако съдът установи наличието на важни причини за живеене на детето отделно от родителите си, той отказва връщането на детето при родителя и уведомява дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на детето, която предприема незабавно мерки за закрила.

· права и задължения, свързани с представителство и попечителско съдействие. Родителите дължат законно представителство и попечителско съдействие, освен ако упражняването на родителските права не е възложено на единия от родителите след развода. При противоречие между интересите на родителите и детето се назначава особен представител. В случаите на настъпила смърт на единия от родителите, на когото е било предоставено упражняването на родителските права, тези права се изпълняват от другия родител, без да е необходимо по съдебен ред да се променя режима на родителските права.

Спрямо имуществото на детето:

· Права и задължения, свързани с управлението и разпореждането с имуществото на ненавършили пълнолетие деца. Родителите управляват имуществото на детето в негов интерес и с грижата на добър стопанин. Доходите от имуществото на детето, които не са необходими за негови нужди, могат да се използват за задоволяване на потребности на семейството.

Извършването на действия на разпореждане с недвижими имоти, с движими вещи чрез формална сделка и с влогове, както и с ценни книги, принадлежащи на детето, се допуска с разрешение на районния съд по настоящия му адрес, ако разпореждането не противоречи на интереса на детето.

Дарение, отказ от права, даване на заем и обезпечаване на чужди задължения от ненавършило пълнолетие дете са нищожни.
5.Права и задължения на детето

Права – Детето има право да бъде отглеждано и възпитавано по начин, който да осигурява неговото нормално физическо, умствено, нравствено и социално развитие.

То има право на лични отношения с родителите си, освен ако съд е постановил друго.

При разногласие между родител и дете то може лично да се обърне към дирекция „Социално подпомагане“ за съдействие. Ако детето е навършило четиринадесет години и разногласието е по съществени въпроси, то може да се обърне чрез дирекцията за решаване на спора пред районния съд по настоящия му адрес. Решението може да се обжалва по общия ред.

Задължения – Децата са длъжни да уважават своите родители, баба и дядо и да им помагат. Същото задължение имат децата към другите членове на семейството, както и към съпруга на родителя си.

Пълнолетните деца са длъжни да се грижат за своите възрастни или болни родители.