ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИШЕНИТЕ ОТ СВОБОДА

a3aa4b994baccf060f0eb947df52a020

Автор: Габриела Нешева

 1. Нормативна уредба

Закон за изпълнение на наказанията и задържането  под стража

Правилник за прилагането на закон за изпълнение на наказанията и задържането  под стража

 1. Права на лицата, лишени от свобода

Лишените от свобода могат да се ползват от правата си, с изключение на правата, от които са лишени с присъда, които са им отнети или ограничени изрично със закон, правата, чието упражняване е несъвместимо с действието на присъдата и изпълнението на наказанието.

 • Лишените от свобода могат да искат информация за въпроси, свързани с изпълнението на присъдата; размера на изтърпяната част на наказанието; възможностите за облекчаване условията на изтърпяване на наказанието, както и предсрочно и условно предсрочно освобождаване.
 • Лишените от свобода могат да бъдат консултирани от адвокат по свой избор. Те могат да се срещат с адвокатите насаме по всяко време на денонощието, да си кореспондират без ограничение и да ползват телефонна връзка по всяко време през деня. Срещите на лишените от свобода с адвокати могат да бъдат наблюдавани, но разговорите им не могат да бъдат слушани и записвани.
 • Лишените от свобода имат право на подходяща работа. Участието в трудова дейност се стимулира и отчита при определяне степента на поправяне и превъзпитание.
 • С изрично писмено съгласие на лишените от свобода администрацията на затвора може да им възлага доброволен неплатен труд за: благоустройство, поддържане и хигиенизиране на помещенията и района на затворническото заведение извън дежурствата по поддържане на реда и хигиената; благоустройство, поддържане и опазване на културни, исторически или архитектурни паметници, на държавни или общински обекти; възстановяване на щети, причинени от пожари и стихийни бедствия, или предотвратяване на аварии; организиране и провеждане на курсове за ограмотяване, творчески, културни, спортни и други дейности от лишени от свобода, които притежават съответната квалификация или умения; други дейности. Времето, през което лишените от свобода са положили доброволен труд, се зачита за намаляване срока на наказанието.
 • Лишените от свобода, които през последните 10 месеца са работили най-малко 8 месеца, имат право на годишна почивка в размер 14 работни дни.
 • Лишените от свобода жени имат право на почивка в случай на бременност и раждане в размерите, установени за платения отпуск на работничките и служителките. Времето на почивката им се зачита за работни дни.
 • Лишените от свобода имат право на безплатна храна, достатъчна по химически и калориен състав, съгласно таблици, утвърдени от министъра на правосъдието съгласувано с министъра на здравеопазването и министъра на финансите; непрекъснато време за сън не по-малко от 8 часа на денонощие; самостоятелно легло и спални принадлежности, а лишените от свобода, които нямат собствени дрехи и обувки – и на безплатно облекло и обувки, подходящи за съответния сезон; здравно осигуряване от момента на задържането; здравните вноски на лишените от свобода са за сметка на държавния бюджет и се превеждат чрез Министерството на правосъдието.
 • Лишените от свобода имат право на престой на открито не по-малко от един час на ден; свиждания не по-малко от два пъти месечно; кореспонденция; парични суми за задоволяване на лични нужди; телефонна връзка по ред и начин, определени от главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“.
 • По време на свижданията лишените от свобода могат да получават храни и предмети, които имат право да ползват и държат при себе си.
 • Лишените от свобода могат да получават и четат вестници, списания и книги и да изучават чужди езици. Те могат да слушат радиопредавания и да гледат телевизия по ред, установен от началника на съответното място за лишаване от свобода.
 • Лишените от свобода могат да създават и да публикуват свои авторски произведения.
 • През свободното си време лишените от свобода могат да се занимават с творческа дейност.
 • Лишените от свобода могат да сключват граждански брак.
 • Лишените от свобода могат да подават молби и жалби, както и да се явяват лично пред началника на затвора, поправителния дом или затворническото общежитие.
 • Лишените от свобода могат да бъдат фотографирани, филмирани или записвани от средствата за масово осведомяване само с тяхно съгласие.
 • Лишените от свобода могат да подават молби и жалби до печатни и електронни медии и да се срещат с журналисти. Представителите на електронни и печатни медии могат да бъдат допускани в местата за лишаване от свобода и да провеждат интервюта с осъдени лица с разрешение на началника на затвора.
 1. Задължения и забрани на лишените от свобода

На лишените от свобода се извършва задължителен обиск при влизане и излизане от мястото за лишаване от свобода; отиване и връщане от работните обекти; постъпване и освобождаване от наказателна килия; отиване и връщане от свиждане; постъпване и изписване от болнично заведение.

Обискът на лишените от свобода не може да се извършва по начин, унижаващ тяхното достойнство. Обискът се извършва от специално обучени длъжностни лица, които са от същия пол с лишения от свобода. Обиск на интимните части на лишения от свобода може да се извършва само от медицинско длъжностно лице.

За извършените обиски и претърсвания се съставя протокол, в който се отразяват резултатите от провеждането им. Протоколът се подписва от длъжностното лице и от лишения от свобода.

Лишените от свобода са длъжни да:

 • изпълняват възложената им от администрацията работа
 • се грижат за опазване на имуществото
 • спазват установените за тях правила
 • изпълняват точно нарежданията и заповедите на съответните длъжностни лица
 • оказват съдействие при проверка за употреба на алкохол, наркотици и упойващи вещества.

Лишените от свобода не могат да:

 • внасят и държат при себе си неразрешени предмети, а настанените в заведения от закрит тип – и пари
 • вземат, заемат, продават, купуват, даряват и заменят помежду си вещите, с които разполагат
 • притежават, ползват или държат при себе си оръжие, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, включително самоделно изработени такива, мобилен телефон, фотоапарат, звуко- и видеозаписващи устройства или части от тях
 • упражняват физическо или психическо насилие, включително за решаване на възникнали конфликти помежду им
 • употребяват спиртни напитки и наркотични вещества
 • играят игри, които нарушават вътрешния ред, правата на другите лишени от свобода, добрите нрави или се организират с цел получаване на възмездни услуги
 • получават и притежават печатни и други материали с порнографско съдържание или проповядващи национална, етническа, расова или религиозна омраза
 • провеждат митинги и групови протести
 • провеждат събрания, които не са разрешени от администрацията
 • се придвижват не по определения ред във и извън района на местата за лишаване от свобода
 • възпрепятстват наблюдението на помещенията, които обитават, както и да затрудняват по какъвто и да е начин дейността на служителите по наблюдение на поведението им.