ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА УНИЩОЖАЕМИ СДЕЛКИ

images

1.Нормативна уредба

Чл. 35 от Закона за задълженията и договорите.

2.Понятие за унищожаема сделка

Унищожаема е тази сделка, която страда от някои от пороците уредени по чл.27 – 33 от ЗЗД, като например:

  •  недееспособност
  •  грешка
  •  измама
  •  заплашване и др.

3.Какво представлява потвърждаването?

Това е способ, чрез който се запазва действието на една унищожаема сделка и се внася яснота и сигурност в отношенията между участниците в нея.

4.Кои унищожаеми сделки могат да бъдат потвърдени?

По правило всички унищожаеми сделки могат да бъдат потвърдени, като съществува само едно изключение, отнасящо се до сделките, сключени при крайна нужда.

Съществува възможност, при която и този вид унищожаеми сделки могат да бъдат потвърдени – като правото на унищожаване не бъде упражнено в едногодишен срок, както предвижда закона. В този случай правото да се иска унищожение ще бъде погасено и сделката ще бъде потвърдена мълчаливо.

5.Начини за потвърждаване унищожаемата сделка

В чл.35, ал.1 – ал.2 са уредени двата възможни начина за потвърждаване на унищожаемата сделка, а именно:

     5.1. Изрично потвърждаване

  • волеизявлението трябва да бъде направено писмено, като се посочи основанието, което прави сделката унищожаема.
  • страната, която има право да унищожи сделката следва да  заяви, че макар да знае за нейните пороци желае настъпването на правните й последици.

     5.2. Конклудентно потвърждаване

  • извършва от страна на лицето, което има право да иска унищожаването на сделката, като последното е необходимо да знае, че тя е унищожаема.
  • освен това за да е налице такова потвърждаване трябва да има:

     – пълно или частично изпълнение на сделката и

     – изпълнението да бъде направено доброволно.

6.Правни последици от потвърждаването

Основните последици, които потвърждаването води след себе си са следните:

  • унищожаемото волеизявление се валидизира и последиците от сделката се запазват окончателно.
  • не се внася нищо ново в съдържанието на унищожаемата сделка.