ПОЛИЦЕЙСКО ЗАДЪРЖАНЕ

t2_5471705

Автор: Габриела Нешева

1.Нормативна уредба

Закон за министерство на вътрешните работи

Правилник за прилагане на закона за МВР

Наказателно-процесуален кодекс

Конституция на Република България

2.Случаи на полицейско задържане

Полицейските органи могат да задържат лице:

 • за което има данни, че е извършило престъпление
 • което след надлежно предупреждение съзнателно пречи на полицейски орган да изпълни задължението си по служба
 • което показва тежки психични отклонения и с поведението си нарушава обществения ред или излага живота си или живота на други лица на явна опасност
 • при невъзможност да се установи самоличността му
 • което се е отклонило от изтърпяване на наказанието лишаване от свобода или от местата, където е било задържано като обвиняем в изпълнение на разпореждане на орган на съдебната власт
 • обявено за издирване с цел задържане, както и по искане на друга държава във връзка с неговата екстрадиция или в изпълнение на Европейска заповед за арест
 • малолетен нарушител, който е напуснал своя дом, настойник, попечител или специализирана институция, където е бил настанен

3.Продължителност на задържането

Срокът на задържането не може да надхвърля 24 часа. Срокът за задържане може да е повече от 24 ч. единствено, когато задържаното лице се е отклонило от изтърпяване на наказанието лишаване от свобода или от местата, където е било задържано като обвиняем в изпълнение на разпореждане на полицейски орган или на орган на съдебната власт или обявено за международно издирване по искане на друга държава във връзка с неговата екстрадиция или в изпълнение на Европейската заповед за арест.

4.Действия по задържането и права на задържания

Полицейското задържане се извършва по заповед на съответен полицейски служител. Заповедта посочва основанието за задържането.  Задържаното лице има право да се запознае с основанието и със заповедта. Ако не владее езика, има право да бъде уведомен незабавно за причините за задържането като за целта му се осигурява безплатно преводач. Задържаното лице може да ползва адвокат от момента на задържането. Също може да посочи лице, което да бъде уведомено от полицейските органи, за задържането му. Възможно е да бъдат давани обяснения във връзка със задържането, но не е задължително. Тези обяснения няма да се приобщят към доказателствения материал. Задържаното лице при нужда има право на лекарска помощ и следва да му бъде осигурен лекар.

5.Документи, изготвяни по време на задържането

Полицейските органи изготвят следните документи, които задържаното лице следва да подпише. Ако откаже да подпише всичките или само някои от тях, това се удостоверява с подписа на един свидетел и документите се смятат за редовни. Задържаното лице следва да подпише:

 • заповед за задържане – В заповедта се посочват: името, длъжността и местоработата на служителя, издал заповедта; основанието за задържането; данни, идентифициращи задържаното лице; датата и часът на задържането; ограничаването на правата на лицето по чл. 64 ЗМВР, както и правото му да обжалва пред съда законността на задържането; на адвокатска защита от момента на задържането; на медицинска помощ; на телефонно обаждане, с което да съобщи за своето задържане; да се свърже с консулските власти на съответната държава, в случай че не е български гражданин; да ползва преводач, в случай че не разбира български език.
 • декларация, че е запознато с правата си
 • протокол от извършен личен обиск

6.Обиск

Преди настаняване в помещението за задържане, на задържаното лице се извършва личен обиск от длъжностно лице от същия пол. Обискът се извършва в присъствието на свидетел от същия пол, от който е задържаното лице. Всички вещи, намерени при обиска на задържания, се изземват и съхраняват. Изключение се допуска единствено за следните вещи:

 • религиозна и художествена литература;
 • медицински документи;
 • снимки на близки или членове на семейството;
 • бележници с телефони за контакти за правна помощ и близки;
 • законови текстове;
 • документи, издадени по повод на задържането;
 • лични записки, когато те не представляват веществени доказателства за извършено престъпление, които задържаният може да повреди или унищожи.

7.Освобождаване

Задържаното лице може да бъде освободено след отпадане на основанието за задържането му, но не по-късно от 24 часа от ограничаване на правото му свободно придвижване. Задържане за повече от 24 часа може да има в описания по-горе случай.