ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

t2_5458962

1.Нормативна уредба

Чл. 144, ал.1 от Закон за движение по пътищата

2.Кратка характеристика

Прехвърлянето на  собствеността върху превозни средства се извършва с писмен договор с нотариална заверка на подписите. Особеност на този вид покупко-продажба е че прехвърлянето може да се осъществи пред всеки нотариус, без значение на неговия район на дейност. Продавач може да бъде всяко пълнолетно и дееспособно лице, собственик на превозното средство. Що се отнася до малолетните,непълнолетните и поставените под запрещение, те могат да извършват този вид сделки с помощта на законния си представител.

3.Необходими документи

 • договор за покупко-продажба;
 • документ за самоличност;
 • свидетелство за регистрация на автомобила;
 • документ, удостоверяващ собствеността на купувача;
 • документ за платен данък;
 • удостоверение за застрахователната стойност на автомобила;
 • декларация на продавача,че няма непогасени вземания;
 • ако в продажбата участва законен представител на малолетно или непълнолетно лице, той следва да представи акт за раждане на малолетния респективно непълнолетния и акт за учредено настойничество;
 • ако превозното средство представлява СИО и в продажбата участва само един от съпрузите, той трябва да представи нотариално заверена декларация, в която другият съпруг изразява съгласието си за извършването на продажбата;
 • ако в продажбата участва ЮЛ, то следва да представи удостоверение за актуално състояние и съдебно решение за регистрация;

ВАЖНО!

За изготвянето на договора за покупко-продажбата на превозното средство може да се обърнете за помощ от нашите кантори.

4.Данъци, свързани с продажбата

При придобиване на собствеността, следва да платим местен данък в размер на процент от продажната или застрахователната цена на автомобила, в зависимост от това коя от двете е по-висока. Процентът се определя с наредба на Общинския съвет за всяка община.

5.Приключване на процедурата

След като нотариуса извърши необходимите действия по сключване на сделката, а именно

 • проверка на самоличността на страните
 • проверка на документите, удостоверяващи правото на                           собственост
 • проверка за наличието на обезпечителни мерки
 • проверка за платен местен данък,

договорът се удостоверява.

6.Последващи действия

В двуседмичен срок от продажбата, в КАТ се представя копие от договора с данните на праводателя, с цел да се издаде ново свидетелство за регистрация.

На следващо място е необходимо в двумесечен срок от продажбата да декларираме пред общината по постоянен адрес притежаваното от нас превозно средство.

И накрая, ако данъкът върху автомобила не е платен от предишния собственик до края на текущата година, следва в двумесечен срок от продажбата да изпълним това задължение.