ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ И НОСЕНЕ НА ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ

s1_321.jpg

Автор: Габриела Нешева

1.Нормативна уредба

Закон за огнестрелните оръжия,боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите средства

2.Процедура

Разрешението за съхранение, разрешението за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях и разрешението по чл. 81а от Закон за огнестрелните оръжия,боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите средства са валидни за срок 5 години от датата на издаването им. Изключение е, когато разрешението за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях или разрешението по чл. 81а се издава след разрешението за съхранение, тогава срокът му на действие продължава до изтичането на срока на разрешението за съхранение.

Разрешението за съхранение, разрешението за носене и употреба и разрешението по чл. 81а важат само за посочените в тях видове огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях и могат да се използват само от лицето, на което са издадени.

В едномесечен срок преди изтичането на срока на разрешението лицето, получило разрешение за съхранение и/или носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях или разрешение по чл. 81а, подава заявление по образец за подновяване на разрешението до директора на ГДНП на МВР или до съответния началник на РУ на МВР, към което се прилагат описаните по-долу документи.

Физическите лица, получили разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси за него, могат да носят и употребяват притежаваното от тях оръжие само когато то е придружено от издаденото разрешение. Физическите лица, получили разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия, носят само по един брой огнестрелно оръжие за самоотбрана от изброените в издаденото разрешение.

При мотивиран отказ за подновяване на разрешения за съхранение, носене и употреба, огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях се изземват с протокол от полицейските органи, незабавно след връчване на решението за отказ. Собственикът на изделията може да прехвърли собствеността върху тях на лице, получило разрешение за придобиване в срок до една година от влизането в сила на решението за отказ.

При изтичане срока на разрешенията за съхранение, носене и употреба, в случай, че същите не са били подновени, огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях се изземват с протокол от полицейските органи и се съхраняват до подновяване на съответното разрешение или до прехвърляне на собствеността върху тях на лице, получило разрешение за придобиване, за срок не по-дълъг от една година. Нарушителят носи и наказателна отговорност.

3.Необходими документи

 • Заявление по образец
 • Свидетелство за съдимост
 • Документ от Национална следствена служба удостоверяващ, че срещу лицето няма започнало наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер
 • Медицинско свидетелство от лечебно заведение удостоверяващо, че лицето не страда от психически заболявания
 • Копие от удостоверението за завършен курс и успешно положен изпит за безопасно боравене с огнестрелно оръжие;
 • Копие на лична карта
 • Документ за техническа годност на оръжието
 • Копие на разрешителното, с което е закупено оръжието и фактура
 • Оригинал на разрешително за съхранение на оръжие, издадено от служба КОС (Контрол над общоопасните средства) при предишното подновяване
 • Копие на диплома за завършено основно или следващо образование, или декларация за притежанието им
 • Декларация за наличие на условия за съхранение
 • Декларация за наличие на маркировка на оръжията
 • Разрешително за носене на късо оръжие
 • Документ за платени държавни такси за съхранение и носене

Притежателите на ловно оръжие освен посочените документи трябва да представят и копие от ловен билет, заверен за съответната година и заверена членска карта, а притежателите на ловни карабини и удостоверение за подборно ловуване. От тях не се изисква копие от удостоверението за завършен курс за боравене с огнестрелно оръжие. Необходимо е да бъде представено и разрешително за носене на ловно оръжие.