ПОДМЯНА НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ПРИ ПРОМЯНА В ДАННИТЕ НА ВОДАЧА

t2_5471201

Автор: Габриела Нешева

 1. Свидетелство за управление на МПС

Българското свидетелство за управление на моторно превозно средство е индивидуален удостоверителен документ за правоспособност за управление на моторно превозно средство. Същото служи и като идентификационен документ за самоличност на български граждани на територията на Република България. Свидетелството за управление на моторно превозно средство се издава от органите на Министерството на вътрешните работи на лица при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет.

2.Кога е необходима подмяна на свидетелството за управление на МПС ?

Необходимо е старото свидетелство за управление на МПС да бъде подменено, когато има настъпила промяна на данните на водача. Такава промяна може да бъде например смяна на фамилия, при сключване на граждански брак или промяна на постоянния адрес от едно населено място в друго. Заявлението за подмяна се прави в 30 дневен срок от издаване на новия документ. Ако срокът не бъде спазен в Закон за българските лични документи са предвидени глоби, вариращи от 20 до 150 лв.

3.Необходими документи

При подмяна е необходимо да се носят следните документи:

 • документ за самоличност – вече с новите данни
 • документ за платени такси
 • карта за медицински преглед на водач на МПС или протокол от Транспортна областна лекарска експертна комисия /ТОЛЕК/ или Транспортна централна комисия /ТЦЛЕК/
 • старо свидетелство за управление на МПС
 • не е нужно да се носи снимка предварително, тъй като от КАТ ще направят такава на място. Това става в конкретното гише, на което ще  бъдат подадени документите. За снимка не се налага допълнително заплащане.

4.Процедура

Свидетелството за управление на МПС се издава от органите на МВР. Необходимите документи се подават в звено „Пътна полиция“ на РДВР или СДВР по постоянния адрес на заявителя. Заявителя подава лично Заявление по образец – при подаване на заявлението се представя лична карта или паспорт. Бланките на заявленията се получават от териториалните служби на МВР. Трябва да се заплати и такса, съгласно Тарифа № 4 за таксите, които се събират  в системата на МВР по закона за държавните такси.

При промяна на постоянния адрес от друг регион и издадена нова лична карта с него, водачът е длъжен да подаде и заявление по постоянен адрес в съответното структурно звено “Пътна полиция” при СДВР или ОДМВР за промяна на местоотчета на водача в 30 дневен срок.

5.От къде се взима новото свидетелство за управление на МПС?

Връчването на готови СУМПС става отново в КАТ и отново лично от заявителя на документите.

6.Такси

Обикновена услуга до 30 дни:

 • Издаване на СУМПС на лица до 58 г. – 25 лв.
 • Издаване на СУМПС на лица  от 58 до 70 г. – 11 лв.
 • Издаване на СУМПС на лица  с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто – 3 лв.
 • Издаване на СУМПС на лица над 70 г. – без такса.
 • Издаване или подмяна на контролен талон към СУМПС – 2 лв.

Бърза услуга  до  10 дни – таксата се заплаща с увеличение два пъти.