ПЛАЩАНЕ НА ТАКСА ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА КУЧЕ

640_261898

1.Нормативна уредба

Чл.116 – Чл.119 от Закон за местните данъци и такси

Чл.175 от Закон за ветеринарномедицинската дейност

2.Какво трябва да знаем за таксата за притежаване на куче?

Таксата за притежаване на куче е такса, която се заплаща ежегодно в общината, на чиято територия е постоянният адрес на собственика.

3.Кога следва да бъде заплащана таксата?

Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година.

Когато кучето е придобито след 31 март таксата се заплаща в едномесечен срок от момента на придобиването му.

За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесета от годишния й размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването.

4.В какъв срок от придобиването на куче, неговият собственик следва да подаде декларация пред съответната община?

В разпоредбата на чл. 117 от Закона за местните данъци и такси се посочва, че в 3-месечен срок от придобиването на кучето,  собственикът му следва подаде декларация в общината по своя постоянен адрес.

5.В кои случаи не се заплаща този вид такса?

От заплащането на ежегодна такса за притежаване на куче се освобождават:

  • кучета на лица с увреждания
  • служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка
  • кучета, използвани за опитни цели
  • кучета, използвани от Българския червен кръст
  • кастрирани кучета
  • кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект

6.За какви цели се изразходват приходите събрани от платените такси?

Приходите от събраните такси платени от притежателите на кучета се използват за дейности и мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.