ПАТЕНТ

t2_5459042.jpg

1.Същност на патента

Патентът е защитен документ за собственост върху изобретение, издаван от Националното патентно ведомство на дадена държава. Патентът дава на притежателя си изключително право върху едно изобретение (продукт, състав или метод), включващо правото на притежателя на патента да използва изобретението, да забранява на други лица да го използват без негово съгласие и правото да се разпорежда с патента – да го продава, лицензира и пр.

2.Права произтичащи от патента

Законът за патентите и регистрацията на полезните модели дава определени имуществени и неимуществени права на изобретателя върху неговото изобретение. По-важни са имуществените права, тъй като те дават възможност на изобретателя да получава икономическа изгода от своята дейност. Три са основните имуществени права, които патентната защита осигурява:

А) Право на използване на изобретението, включително неговото производство, имитация, продажба и внос.

Б) Право на забрана на други лица да използват изобретението на автора.

В) Право на разрешение на трети лица да използват произведението.

Правата на изобретателя върху неговото изобретение обхващат само неговото използване за търговски цели. Допустимо е други лица да използват патентованото изобретение за лични нужди, както и за научни цели. Законът не позволява на автора самоцелно да забранява на други лица да използват произведението му. Ако той самият не го използва за търговски цели и отказва да предоставя това право на други лица срещу разумно възнаграждение или ако общественият интерес налага това, то той може да бъде принуден от Патентното ведомство да разреши използването на изобретението.

Патентната защита не възниква със създаването на изобретението. Тя възниква само след като изобретателя я поиска и след като, в рамките на законово уредена процедура, докаже пред Патентното ведомство, че изобретението му отговаря на законовите изисквания за патент.

3.Условия за издаване на патент
За да бъде издаден патент е необходимо изобретението да отговаря едновременно на три задължителни изисквания:

А) Да бъде ново.

Б) Да има изобретателско равнище- трябва да бъде израз на реален технически прогрес.

В) Да е промишлено приложимо.

4.Компетентни органи
Патентите се издават от специализирани държавни органи – Националните патентни ведомства на държавите или регионалните патентни ведомства на група от държави. Тъй като патентната закрила е териториално ограничена (важи за територията на държавата, издала патента), за да бъдат получени права върху изобретението в няколко държави е необходимо да бъдат предприети действия за неговата закрила на всяка съответна територия. В България патенти се издават от Патентното ведомство.

5.Процедура по издаване на патент
За да бъде издаден патент трябва да бъде направена първата задължителна стъпка – да се подаде заявка в патентното ведомство, което извършва експертиза и взема окончателното решение за отказ или издаване на патент. Процедурата от подаването на заявката до издаването на патент продължава средно около 3-4 години, като патентните права действат с обратна сила от датата на подаване на заявката или приоритетната дата.

Необходими документи:

1.Заявление за патент по образец;
2. Описание на изобретението, патентни претенции, чертежи, реферат – в 3 екземпляра;
3. Документ за платени държавни такси;
4. Пълномощно за представителя по индустриална собственост, в случай че сме ангажирали такъв да ни представлява.

Други съпътстващи заявката документи в редица случаи са:
1. Приоритетно свидетелство, когато се претендира за приоритет;
2. Декларация за действителните изобретатели (когато заявителят не е изобретател);
3. Декларация за лицензионна готовност;
4. Пълномощно на представителя (в случай, че от наше име действа упълномощен представител по индустриална собственост).

6.Срокове
Патентната закрила е 20 години от датата на подаване на заявката за патент в Патентното ведомство или в определени случаи от по-ранна приоритетна) дата. За да бъде поддържано действието на патента е необходимо да се заплащат годишни такси. Във всеки момент от този период на закрила, с неплащането на таксите, действието на патента се преустановява. След изтичане на периода на закрила, изобретението става свободно за използване от всички заинтересовани лица.