ОТПУСК ПО МАЙЧИНСТВО

maternityoriginal.png

 1. Нормативна уредба

Кодекса на труда

Кодекс за социално осигуряване

Наредба за работното време, почивките и отпуските

 1. Обща характеристика

Жената – майка се ползва от особената закрила на държавата. Осигурява й се платен отпуск преди и след раждане, безплатна акушерска помощ, облекчаване на труда и други социални помощи. Отпускът по майчинство е платен.

 1. Какъв е размерът на платения отпуск поради бременност и раждане?

Всяка жена има право на платен отпуск поради бременност и раждане в размер на 410 дни за всяко мое дете. 45 дни от него се ползват задължително преди предполагаемата дата на раждането на детето ми. Ако то се роди преди изтичането на тези 45 дни от започване ползването на отпуска, остатъкът до тях се ползва след раждането.

 1. Каква е целта на този отпуск?

Целта е възстановяването на жената. При съгласие от страна на жената, този отпуск може да се ползва от съпруга й след изтичането на 6 месеца от раждането.

 1. Отпуск за бащата

Независимо дали е в брак или живеете заедно с бащата на детето, той има право на 15-дневен отпуск от датата на изписването на детето.

 1. Парично обезщетение

Всяка жена има право на парично обезщетение за бременността си в размер на 90 % от средното дневно брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, а ако е самоосигуряващо се лице – внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 24 календарни месеца преди отпуска по бременност, но само ако имам натрупан 12- месечен общ осигурителен стаж за този риск. Тези средства се изплащат не от работодателя, а от Националния осигурителен институт.

 1.   Общият размер на дневното парично обезщетение

Общият размер на дневното парично обезщетение не може да бъде по-малък от минималната дневна работна заплата, установена за страната и по-голям от среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението.

 1. Минимално обезщетение

Минималното обезщетение е в размер на минималната месечна работа заплата.

 1. След използването на отпуската

След използването на отпуската поради бременност, раждане или осиновяване, ако детето е при майката, тя има право на допълнителен отпуск за отглеждане на първо, второ и трето дете до навършване на 2-годишната му възраст и 6 месеца за всяко следващо дете, като той може да се ползва от бащата или един от родителите на жената, когато те работят по трудово правоотношение, но с нейното съгласие.

 1. Прекратяване на отпуската

Отпуската се прекратява по искане на жената с писмено заявление до предприятието, в което работи или когато:

 • са отнети или ограничени по установения ред родителските права
 • детето бъде дадено за осиновяване
 • детето бъде настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка – ясла или друго детско заведение
 • детето бъде постоянно настанено в семейство на роднини или близки или за отглеждане в приемно семейство
 • детето почине