ОТКАЗ ОТ НАСЛЕДСТВО

t2_5459232.jpg

1.Същност на отказа от наследство

Отказът от наследство е акт със сериозни правни последици. Лице, в полза на което е открито едно наследство, може да се откаже от него, като в този случай то няма да придобие правата, включени в наследството, както и задълженията, ако е имало такива.

Отказът от наследство, извършен, след като веднъж наследството вече е било прието, е недействителен.  Отказът от наследство не може  да бъде направен  под условие, за срок или за част от наследството. При отказ от наследство отказалият губи правата си на наследник върху цялото имущество (движимо и недвижимо) на наследодателя. Наследникът губи правата си върху имуществото на наследодателя си, но се и освобождава от всички пасиви на наследството. Съгласно чл.53 от Закона за наследството, частта на отказалия се от наследство уголемява дяловете на останалите наследници от същия ред.  Ако отказалият се от наследство има свои низходящи (деца, внуци), то след отказа му от наследство те не могат да придобият никакви права върху отказаното наследство.

Забележка: Ако не искате да се отказвате от цялото си наследство, това би могло да стане чрез друг институт на правото.

2.Процедура

Процедурата  по изрично приемане на наследството и процедурата по отказ от наследство е една и съща. Изричният отказ от наследството на Вашия наследодател може да бъде заявен пред Районния съд, в района на който е открито наследството. Наследството се открива в момента на смъртта по последния постоянен адрес на починалото лице.

3.Необходими документи

  • Заявление с нотариална заверка на подписа, който се депозира в Районния съд. Подписът върху заявлението за отказ от наследство обаче може да бъде удостоверен от всеки нотариус в страната, а не задължително от такъв, чийто район на действие съвпада с районния съд по мястото на откриване на наследството.
  • Препис- извлечение от акт за смърт на наследодателя.
  • Удостоверение за наследници.
  • Вносна бележка за платена държавна такса.

Заявлението се разглежда от съда, като при редовност на всички депозирани документи се издава Удостоверение за отказ от наследство. Същото се вписва в особена книга на съда.