ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СЪДЕБНИ ТАКСИ И РАЗНОСКИ

zx860y484_2510360.jpg

Автор: Габриела Нешева

 1. Нормативна уредба

Гражданско процесуален кодекс

Закон за държавните такси

 1. Държавни такси

Държавните такси се събират от органите на съдебната власт, от другите държавни органи и бюджетни организации в размери, определени с тарифи, одобрени от Министерския съвет, и постъпват в държавния бюджет, освен ако със закон е предвидено друго.

Министерският съвет може да определя държавните такси във валута, когато те се събират в чужбина или от чуждестранни лица при преминаване на българската граница.

Държавните такси са прости и пропорционални. Те се заплащат в брой или безкасово по съответната сметка.

Пропорционалните такси се определят върху цената на документа или услугата. Когато цената не е указана, таксата се определя върху пазарната цена. Простите такси се определят въз основа на необходимите материално- технически и административни разходи по предоставяне на услугата.

Държавната такса се заплаща при предявяване на искането за извършване на действието и/или при издаване на документа, за който се плаща такса, така както е указано в тарифата.

Доплащането на таксата за документи, в които цената е установена по-късно, се извършва в 14-дневен срок от установяването й.

Съгласно разпоредбата на чл. 4 от Закон за държавните такси, последните се заплащат:

 • за искови молби, за граждански искове, по наказателни дела, по насрещни искове, по искове за бракоразводи, жалби, молби за отмяна, молби за осиновяване, за регистрация на сдружения и фондации, по наказателни дела от частен характер и за други услуги, давани от съдилищата;
 • за извършване на действия и услуги от държавни съдебни изпълнители и от службите по вписванията;
 • за извършване преводи на документи и книжа от чужд език на български и обратно;
 • за издаване и подмяна на български лични документи, за даване разни визи на паспорти и корабни патенти, за издаване пасавани и разрешителни за пребиваване в страната;
 • за молбите и удостоверенията за придобиване и възстановяване на българско гражданство, за разрешаване за придобиване на чуждо гражданство, както и молбите, подавани до съвета по гражданството;
 • за извършване на действия или издаване на документи във връзка с пожарната и аварийната безопасност;
 • за регистриране на лица, които извършват сделки като обменно бюро, или на лица, осъществяващи дейности по занятие, свързани с добив, преработка и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни;
 • за изпити за добиване право на управление на пътни превозни средства и за регистриране на промени в ползуването от същите;
 • за издаване на патенти за изобретения и полезни модели, за издаване на сертификати за нови сортове растения и породи животни, за регистрация, подновяване, прехвърляне и други на марки и промишлен дизайн, за регистрация и други на географски означения и топологии на интегрални схеми;
 • за разглеждане и издаване на разрешения и за осъществяване на действия по финансов контрол при отпечатването на ценни книжа, формуляри и бланки под отчет;
 • за участие в конкурси в държавни учреждения, за издаване на разрешения и за преписи от документи в тези учреждения;
 • за искания до държавни учреждения да извършат действия и услуги и за издаване на документи и дубликати;
 • за проверка и маркиране на златни и сребърни изделия и за количествено определяне на злато и сребро в изделия от благородни метали.

Недължимо платени такси се връщат по искане на заинтересованата страна.

 1. Освобождават се от заплащане на държавни такси:
 • молбите, подавани до Народното събрание, до Президента на републиката и до Министерския съвет;
 • документите и книжата по трудовата дейност на работниците и служителите по законите за защита на труда и разпоредбите, издавани по тяхното приложение, както и трудовите договори – индивидуални и колективни;
 • ищците – работници и служители – по искове за изработена заплата и надница, а така също и по други искове, произтичащи от трудовите договори;
 • ищците – членове на трудово-производителни занаятчийски кооперации – по искове за възнаграждение за работа в същите кооперации;
 • ищците – по искове за възнаграждения, произтичащи от права на изобретения;
 • ищците – по искове за издръжка;
 • регистрация на актове за раждане, смърт и осиновяване и първоначалните свидетелства за регистрация на актове за гражданско състояние;
 • всички документи и книжа: по наказателни дела от общ характер; по дела за издръжка; по дела за настойничество; по дела за установяване на произход; книжата и документите по определяне и даване помощ на многодетни майки; по обществено подпомагане; по социално-правна охрана на малолетни; по придобиване право на пенсия; по учредяване, регистрация и други промени на кооперации;
 • книжата и документите във връзка с дейността на взаимноспомагателните каси;
 • всички видове молби, заявления, именници, свидетелства и удостоверения за образование и за завършване на квалификационни курсове, както и каквито и да е други свидетелства, удостоверения и дубликати от тях, които се издават от учебните и учебно-възпитателните заведения за получаване на основно и средно образование и от Министерството на образованието и науката;
 • чуждите граждани, приети по силата на междудържавните договори и спогодби за участие в конкурси за обучение в държавните висши и полувисши учебни заведения;
 • инвалидите, бременните и майките с деца до 6-годишна възраст, сираците, в случаите на прехвърляне от едно учебно заведение в друго, от една специалност или форма на обучение в друга по здравословни причини, установени със заключение на медицинска комисия;
 • Българският Червен кръст;
 • молбите за вписване на училищни настоятелства в регистъра на окръжния съд;
 • случаите, предвидени в международни договори, които са в сила за Република България;
 • страните по производствата по чл. 14б от Закона за социално подпомагане;
 • документите за самоличност по чл. 26, ал. 3 и чл. 30, ал. 2 от Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест.

Съгласно ГПК съдът може да освободи страна по дело от плащане на съдебни такси и разноски ако тя не разполага с достатъчно средства за воденето на делото(напр. да организира защитата си; да плати държавната такса за завеждането на делото или възнагражденията на вещите лица, в случай че има отправено искане за извършване на експертиза).

Необходимо е да бъде депозирана в съда молба за освобождаване от задължението за заплащане на такси и разноски. Към молбата е важно да се приложат документи, удостоверяващи липсата на средства.

Съдът взима в предвид следните обстоятелства при преценка основателността на молбата: доходите на лицето и на неговото семейство, имущественото състояние, семейното положение, здравословното състояние, трудовата заетост, възрастта и други.

Всички тези обстоятелства се удостоверяват пред съда с депозиране на Декларация за материално и граждански състояние. Към молбата за освобождаване от такси и разноски е важно да се приложат и документи, удостоверяващи описаните по-горе обстоятелства, например решение на ТЕЛК, справка за размер на пенсията и др.