ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ С НАЛАГАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ

636298600364574687-GettyImages-576754016

1.Нормативна уредба:

Чл.78а от Наказателен кодекс

Чл.375 – чл.380 от Наказателно-процесуален кодекс

2.Какви са предпоставките за налагане на такъв вид освобождаване?

  • Извършителят на престъплението да е пълнолетен
  • Деецът да не е осъждан за престъпление от общ характер и да не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на този раздел
  • Причинените от престъплението имуществени вреди да са възстановени;

В зависимост от вида на престъплението и размера на неговото наказание, т.е. :

  • Когато престъплението е извършено умишлено и за него се предвижда наказание лишаване от свобода до три години или друго по-леко наказание
  • Когато престъплението е извършено по непредпазливост и за него се предвижданаказание лишаване от свобода до пет години или друго по-леко наказание

Предпоставките трябва да са налице едновременно, за да бъде освободен извършителя от наказателна отговорност и да му бъде наложено административно наказание.

3.Кога не може да се приложи такъв вид санкция?

  • Когато причиненото увреждане е тежка телесна повреда или смърт
  • Когато извършителят е бил в пияно състояние
  • При множество престъпления 

4.Какви са административните накзания?

  • Глоба от 500 лв. до 5000 лв.
  • Съдът има, но не е длъжен да се възползва от възможността да наложи и лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност за срок до три години, ако лишаване от такова право е предвидено за съответното престъпление.

5.Как протича съдебното производство?

Когато прокурорът прецени, че са налице всички предпоставки по чл. 78а от НК, прави мотивирано предложение пред съответния първоинстанционен съд за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност с налагане на административно наказание. Съдът насрочва дело в едномесечен срок. На обвиняемия се изпраща препис от прокурорското постановление, за да има възможност в седемдневен срок да изпрати свой отговор с възражения и нови искания. Съдът разглежда делото еднолично в открито съдебно заседание, за което се призовават прокурорът и обвиняемият. Неявяването на страните, които са редовно призовани, не е пречка за разглеждане на делото. Съдът постановява решение, с което  освобождава обвиняемия от наказателна отговорност и му налага административно наказание, оправдава обвиняемия или прекратява наказателното производство и връща делото на прокурора, когато не са налице основанията на 78а от НК. Когато прокурорът получи отново делото, той следва да прецени дали да внесе обвинителен акт или да прекрати наказателното производство предвид основанията на  чл. 243, ал. 1 от НПК.

При възобновяване на делото предложение се прави от апелативния, съответно военно-апелативния прокурор и се разглежда от апелативния, съответно военно-апелативния съд по реда и в сроковете, определени в Закона за административните нарушения и наказания. Когато предложението е основателно, съдът се произнася и по същество, като събира доказателства, ако това е необходимо.