ОГРАНИЧАВАНЕ И ЛИШАВАНЕ ОТ РОДИТЕЛСКИ ПРАВА

t2_5460840.jpg

1.Нормативна уредба

Чл.131 – Чл.138 от Семейния кодекс.

2.Същност

Когато поведението на родителя представлява опасност за детето или съществува невъзможност за него да полага нужните грижи, районният съд по настоящ адрес на детето, следва да вземе една от посочените мерки:

 • ограничаване на родителски права;
 • лишаване от родителски права.

3.Кога се прилагат тези мерки?

 • ограничаване на родителските права се прилага в случаите, когато:

     -поведението на родителя представлява опасност за    личността, здравето, възпитанието или имуществото на детето;

     -родителят, поради продължителна физическа или душевна    болест не е в състояние да упражнява родителските си права.

 • лишаване от родителски права права се прилага:

     -при особено тежки случаи, когато поведението на родителя      представлява сериозна опасност за детето;

     -когато родителят не полага грижи за детето, без да има   основателна причина за това и не му дава полагащата му се   издръжка.

4.Кой може да поиска налагането на подобни мерки?

Производството започва с подаване на искане от :

 • прокурора;
 • другия родител;
 • дирекция „Социално подпомагане“.

Към искането се прилагат:

 • Удостовериние за раждане на детето;
 • Доказателства, които да подкрепят твърденията изложени в искането;
 • Квитанция за платена държавна такса.

5.Започване на производството

След подаването на искане от страна на някое от лицата по чл.133,ал.1 от Семейния кодекс, се изслушват прокурорът, представител на дирекция “Социално подпомагане” и родителят, чието ограничаване или лишаване от права се иска.

От страна на съда се вземат подходящи мерки, като определението, с което той се произнася може да бъде изменено, но не и обжалвано.

6.Кога се възстановяват родителските права?

В случай, че обстоятелствата, наложили налагането на съответните мерки съществено се изменят, съдът може да ги промени.

По искане на родителят, лишен от родителски права, съдът може да възстанови последните, ако е отпаднало основанието, поради което той е бил лишен от тях.

7.Вписване

При лишаване, възстановяване или при промяна в режима на родителските права, съдът съобщава на общината по постоянния адрес на родителя за вписване на възникналите обстоятелства.

Препис от решението се изпраща на дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на детето.

8.Заместваща грижа

Когато при лишаване от родителски права на единия родител, няма друг родител, или дори да има той не е в състояние да упражнява родителските си права, детето се настанява извън семейството.

Лицата, на които съдът е възложил осъществяването на по нататъшните грижи за детето, не придобиват родителски права и задължения спрямо него, те осъществяват само заместваща грижа. Те имат следните права и задължения:

 • вземане на решения и предприемане на действия за запазване на живота и здравето на децата;
 • да живеят с детето и да се грижат за неговото развитие, образование и интереси.

Съгласно Закона за закрила на детето, последното може да участва в това производство ако е:

 • навършило 10-годишна възраст;
 • и с това няма да се навреди на неговите интереси.