ОБИДА И КЛЕВЕТА

t2_5470316

1.Нормативна уредба

Чл.146 – Чл.148 от Наказателния кодекс.

2.Какви са накратко особеностите на обидата и каква е същността на този вид престъпление?

Обидата е престъпление от частен характер, изразяващо се  в следното:

„ Който каже или извърши нещо унизително за честта или достойнството на другиго в негово присъствие..”

С осъществяването на изпълнителното деяние на обидата се засяга субективната чест и достойнство на пострадалия – неговото самочувствие и самооценка.

Наказанията, които се налагат при нанасянето на обида са различни в зависимост от това, дали се касае за престъпление, по основния състав или е налице някой от квалифицираните случаи на обидата / разпространена е чрез печатно произведение или е нанесена на длъжностно лице или на представител на обществеността при или по повод изпълнение на службата или функцията му и т.н. /, като от значение при определянето на наказанието е и това, дали обидения е отвърнал на нанесената обида:

  • наказание за извършването на престъпление по чл.146, ал.1 от НК ( основен състав )

–  глоба от хиляда до три хиляди лева

–  може да бъде наложено и наказание обществено порицание.

наказание за извършването на престъпление при някоя      от хипотезите предвидени в чл.148, ал.1, т. 1-4 от НК

–  глоба от три хиляди до десет хиляди лева и обществено порицание.

  • освобождаване от наказание

–  предвидено е, че ако обиденото лице отвърне на отправената към него обида, съдът може да освободи и двамата от наказание.

3.Какво преставлява клеветата и какви са нейните особености ?

Клеветата, както и обидата е престъпление против честта на пострадалия, изразяващо се в следното:

„Който разгласи позорно обстоятелство за другиго или му припише престъпление..

Важно е да бъде отбелязано изискването, че невярната информация / разгласeното позорно обстоятелство или приписването на престъпление / трябва да е казана пред някой друг, а не пред пострадалия  и да бъде невярна, за да може да бъде квалифицирана като клевета.

Наказанията, който законодателят предвижда при извършването на този вид престъпление могат да бъдат различни, а именно:

  • наказание за извършване на престъпление по чл.147, ал.1.

–        глоба от три хиляди до седем хиляди лева и обществено порицание.

  • клевета, извършена при условията на чл.148, ал.1,    т.1-4, както и такава, от която са настъпили тежки          последици.

–        глоба от пет хиляди лева до петнадесет хиляди лева и обществено порицание.

  • освобождаване от наказание

     – ако истинността на разгласените обстоятелства или на  приписаните престъпления бъде доказана на деецът не се      налага наказание.

Обидата и клеветата са престъпления от частен характер и като такива се преследват по тъжба на пострадалия. Те са умишлени посегателства върху честта и достойнството на пострадалия и засягат пряко неговата личност.