НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО

t2_5460867.jpg

1.Нормативна уредба

Чл.153 – Чл.174 от Семеен кодекс

2.Приложение на института

Институтът на настойничеството и попечителството намира приложение спрямо определени категории лица, които поради възрастовата си незрялост или умствена недоразвитост, не могат сами да се грижат за себе си и се нуждаят от съдействие.

3.Необходими условия при учредяване

 • Настойничеството се учредява:

     -над малолетни, чиито родители са неизвестни, поставени под пълно запрещение или лишени от родителски права;

     -над лица поставени под пълно запрещение.

 • Попечителство се учредява:

     -над непълнолетни, чиито родители са неизвестни, поставени под      пълно запрещение или лишени от родителски права;

     -над лица поставени под ограничено запрещение.

Лицата, на които стане известно, че е необходимо да се учреди настойничество или попечителство над дадено лице, са длъжни незабавно да уведомят съответния орган по настойничество и по попечителство, който може да бъде или кмета на общината или определено от него длъжностно лице.

4.Какъв е редът за учредяване на настойничество и попечителство

В 30-дневен срок, от момента на получаването на преписа от съдебното решение, с което се установява наличието на обстоятелства, налагащи прилагането на съответните мерки, органа по настойничество и попечителство е длъжен да назначи настойнически съвет или попечител.

5.Настойнически съвет и попечител

 • настойнически съвет
 • състои се от настойник, заместник-настойник и двама съветници избрани измежду роднинския кръг на лицето;
 • всяко едно от лицата дава своето писмено съгласие.
 • попечител

– наред с попечителя се назначава и заместник-попечител

– и тук е необходимо писмено съгласие.

Възможни са промени в състава на настойническия съвет и по отношение на попечителя, когато това се налага за да се запазят интересите на лицата, които са оставени на тяхната грижа.

6.Права и задължения на лицата, включени в състава на настойническия съвет и попечителя

 • настойник

     -трябва да се грижи за развитието на детето, за неговото      образование и т.н.;

     -да осъществява постоянен надзор и контрол по отношение на    детето;

     -да управлява имуществото на поставения под настойничество с грижата на добър стопанин и в негов интерес;

     -длъжен е да съобщава за придобиването на имущество в полза на      лицето поставено под настойничество и да внася паричните средства в банка на негово име;

     -да представлява малолетния и да дава съгласие за правните      действия, извършвани от непълнолетния.

 • заместник-настойник

     -замества настойника, когато е възпрепятстван, или когато      неговите интереси не отговарят на интересите на поставения под      настойничество;

     -може да предложи освобождаването на настойника.

 • съветници

     -подпомагат настойника и заместник настойника;

     -изслушват и участват в приемането на отчета на настойника;

     -могат да предлагат освобождаването на настойника.

Правата и задълженията на попечителя, отговарят на горепосочените, отнасящи се до настойника.

7.Отчет на настойника и попечителя

Всяка година лицето определено за настойник, дава отчет пред настойническия съвет за извършената от него дейност през предходната година и след това този отчет се представя пред органа по настойничество и попечителство.

Когато се констатират нарушения, може да се отправи искане до районния съд да издаде изпълнителен лист срещу настойника за неотчетените суми.

8.Прекратяване на настойничеството и попечителството

 • При навършване на 14-годишна възраст на лицето поставено под настойничество, последното се прекратява и се учредява попечителство. Такава промяна настъпва и в случаите, когато по съдебен ред пълното запрещение бъде променено в ограничено.
 • Попечителството се прекратява при влошаване на здравословното състояние на лицето поставено под     попечителски грижи,    което налага учредяването на настойничество.

Когато това лице встъпи в брак или навърши 18   години,         попечителството се прекратява.