ЛИЦЕНЗИОНЕН ДОГОВОР

t2_5460409

1.Нормативна уредба

Чл.31 от Закон за патентите и регистрацията на полезни модели.

2.Определение

С договора за лицензия носителят на право върху изобретение, полезен модел, промишлен дизайн, марка, топология на интегрална схема или производствен опит – лицензодател, отстъпва срещу възнаграждение изцяло или отчасти на лицензополучателя ползването му.

3.Страни по договора

Страни по договора са, от една страна, носителят на авторското право – лицензодател, а от друга страна – лицензополучателят.

4.Видове договори за лицензия

 • Изключителна и неизключителна лицензия (чл.31, ал.3 от ЗПРПМ, чл.596 от ТЗ)
 • Пълна (законна) и ограничена лицензия
 • Кръстосана лицензия
 • Сублицензия

5.Права и задължения на лицензополучателя

 • да пази в тайна сведенията за непатентованото изобретение
 • да осигурява качеството на стоката при лицензия на търговска марка
 • да означава с търговска марка стоката, за която му е предоставена лицензията
 • да заплати уговореното възнаграждение

6.Права и задължения на лицензодателя

 • да предостави лицензия на лицензополучателя за използване предмета на договора
 • да гарантира качествата на предмета на лицензионния договор, т.е. отличителните му черти в сравнение с известните

7.Срок на договора

Договорът може а бъде срочен или безсрочен.

8.Прекратяване на договора

 • безсрочният лицензионен договор се прекратява с писмено предизвестие на една от страните
 • ако срокът за предизвестие не е определен с договора, той е 6 месеца, но лицензодателят не може да прекрати договора, преди да е изтекла първата година от действието му