КУМУЛАЦИЯ

t2_5472181

Автор: Габриела Нешева

1.Нормативна уредба

Чл. 23 – чл. 25 от Наказателен кодекс

Наказателно-процесуален кодекс

2.Какво е кумулация?

Групирането на наказанията /кумулация/ се извършва  когато  едно лице е осъществило две или повече престъпления, преди да има влязла в сила присъда за което и да е от тях. Наказанията за тези деяния  може да са определени в рамките на една присъда съгласно разпоредбата на чл.23, ал.1 от НК или  с отделни такива , както предвижда чл.25, ал.1 от НК. При кумулацията се налага най-тежкото измежду определените наказания.

При престъпления, чиито наказания са постановени с една присъда, кумулирането на наказания се извършва винаги служебно от съда. В този случай, съдът е длъжен, след като определи наказание поотделно за всяко престъпление, да наложи само най-тежкото от   тях.

Когато са наложени наказания с различни присъди, и престъпленията, предмет на осъжданията са извършени преди да има влязла в сила присъда за което и да е от тях, също се извършва    кумулация.

3.Кога може да се приложи кумулацията?

Съдът пристъпва към процедура по групиране на наказанията, когато са налице следните предпоставки:

  • извършването на две или повече престъпления в съвкупност, преди да е влязла в сила присъда за което и да е от тях
  • еднородност на наложените  наказания
  • за групиращите се наказания да не е настъпило цялостно помилване, амнистия или реабилитация

4.Действия на съда

Съдът, постановил последната влязла в сила присъда е компетентен относно произнасянето за групиране на наказанията.

Възможно е съдът да увеличи размера на определеното най-тежко наказание. Тогава се определя наказание, чиито размер е най-много с една втора по-голямо и не надвишава сбора на отделните наказания, нито максималния размер, предвиден за съответния вид   наказание.

В случай че наказанието по някоя от присъдите е изтърпяно изцяло или отчасти, то се приспада, ако е от вида на определеното за изтърпяване общо наказание.

5.Молба за кумулация

Кумулация може да се извърши както служебно от съда, така и по молба на заинтересованото лице или по предложение на прокурора.

Молбата за кумулиране на наказанията е в свободен текст. Необходимо е да се опишат трите имена и единен граждански номер на лицето, искащо групиране на наказанията, присъдите, наложените наказания, както и номера и състава на наказателното дело, по което е постановена последната осъдителна    присъда.