КАРНЕТ ТИР

mktir4p1.gif

Автор: Габриела Нешева

1.Нормативна уредба

Митническа конвенция относно международния превоз на стоки под покритието на карнети ТИР

2. Същност

Карнетът ТИР (TIR CARNET) представлява международен транспортен гаранционен документ за обезпечаване на митнически вземания до 50 000 щатски долара. Използва се за транзит на стоки, под покритието на гаранцията, дадена от издаващата организация. Съгласно него се превозват стоки и товари с митнически печати и пломби, в автотранспортни средства или контейнери. Необходимо е посочените транспортни средства да са предварително одобрени по описаните от Конвенцията методи и да притежават валидно Свидетелство за митническа годност.

Карнетът ТИР се издава по силата на международна конвенция ТИР, под гаранцията на оправомощените за това организации – IRU (Международна асоциация на превозвачите), а за България – AEBTRI (Асоциацията на българските предприятия за международни превози и пътищата).

Въведена е строга отчетност на получените от асоциацията карнети ТИР, кога, за какъв автомобил, с какъв товар, за каква дестинация. Всички използвани и надлежно приключени и заверени от митницата карнети ТИР се отчитат незабавно в издаващата асоциация.

Гарантиращата асоциация определя срока на валидност на карнета ТИР, като отбелязва датата на последния ден на валидност, след който карнетът не може да бъде представян за задействане в отправното митническо учреждение. В случай, че карнетът не може да бъде използван в рамките на дадената му валидност, той може да бъде продължен с 1 месец чрез заверка от страна на асоциацията. Неизползваните към тази дата карнети подлежат на задължително отчитане.

Карнетът ТИР представлява книжка с твърди корици и съответен брой листа. Карнетът ТИР е валиден само за един превоз. Броят на листата се определя в зависимост от дестинацията на товара, но не по-малко от четири. В долния край на листа е поставен контролен талон, който се попълва и заверява успоредно с откъсването на листа от съответното митническо бюро на вход или изход.

Като общо правило превозваните на митническата територия на Република България стоки под покритието на карнет ТИР се считат за чуждестранни. Българските стоки, предназначени за износ и поставени под покритието на карнета ТИР, запазват статута си на такива. Превозът на стоки под покритието на карнет ТИР от отправно митническо учреждение на митническата територия на Република България се допуска само ако превозът ще   бъде     международен.

Превозите под режим ТИР могат да се извършват през няколко отправни и получаващи митнически учреждения, включително в различни държави, като техния общ брой не може да бъде по-голям от четири. Съответно това могат да са: едно изпращащо и три получаващи, две изпращащи и две получаващи, три изпращащи и едно получаващо.

Карнетът ТИР може да се оформя в получаващите митнически учреждения само ако е бил приет и оформен от всички предвидени отправни митнически учреждения. За всяко едно пътно превозно средство или контейнер се изготвя само един карнет ТИР, както и в случаите на превоз със съчленно пътно превозно средство (влекач с полуремарке или автомобил с ремарке).