КАК ТЪРГОВЕЦ ДА ОТКРИЕ КЛОН ИЗВЪН НАСЕЛЕНОТО МЯСТО, КЪДЕТО СЕ НАМИРА НЕГОВОТО СЕДАЛИЩЕ?

1505486280_3_.jpg

Автор: Габриела Нешева

1.Нормативна уредба

Търговски закон

Закон за търговския регистър

2.Понятие

Клонът е правно-организационна форма за осъществяване на стопанска дейност, при която един търговец чрез относително обособяване на част от дейността си я осъществява в населено място, различно от това, в което се намира седалището му.

Банките и застрахователните дружества могат да откриват повече от един клон в отделно населено място, включително по седалището си.

Във вътрешните отношения клонът е зависим от търговеца.

Клонът е част от търговското предприятие на търговеца. При евентуално прехвърляне на предприятието се прехвърля и клонът. По спорове, произтичащи от преки отношения с клон, исковете се предявяват срещу търговеца.

При клона липсва самостоятелна фирма. Фирмата на клона включва фирмата на търговеца и добавката „клон“ съгласно разпоредбата на чл. 8 от ТЗ.

Прекратяването на търговеца води до прекратяване и на клона.

Клонът не съставя самостоятелен баланс – клонът води търговски книги като самостоятелен търговец, без да съставя отделен баланс. Изключение правят клоновете на юридически лица, които не са търговци по смисъла на този закон, и клоновете на чуждестранни лица – те съставят и баланс (чл. 19 от ТЗ). 

Необходими е клонът задължително да има Управител. Отношенията между Търговеца и Управителя се уреждат с договор с нотариална заверка на подписите. Този договор може да бъде Договор за управление, Договор за прокурист или др. В договора се описва обема на представителната власт на управителя. Договорът трябва да бъде вписан в търговския регистър.

3.Процедура

За да бъде учреден клон е необходими търговецът да вземе решение. В зависимост от вида на търговеца решението за учредяването на клон се взема от различни органи:

•   събирателното дружество – от съдружниците по реда на чл. 84 от ТЗ;

•   командитното дружество – от неограничено отговорните съдружници по реда на чл. 105 от ТЗ;

•   дружеството с ограничена отговорност – от общото събрание на съдружниците по реда на чл. 136 и сл. от ТЗ (за ЕООД решението се взема от едноличния собственик на капитала);

•   акционерното дружество – от общото събрание на акционерите (респ. От едноличния собственик на капитала при ЕАД) или от съответния управителен орган според това в чия компетентност уставът е отнесъл решаването на този въпрос (по реда за вземане на решение от съответния орган);

•   командитното дружество с акции – от Съвета на директорите по реда на 256 и сл. от ТЗ).

Решението следва да съдържа ясно изразена воля за учредяване на клон и за неговите седалище, адрес на управление, предмет на дейност, начин на управляване (чл. 17 и чл. 18 от ТЗ). Управителят на клона се избира от органа, който е компетентен да вземе решение за учредяването на клон. С решението за избиране се определя и обемът на представителната му власт.

Процедурата продължава с вписването на клона в Търговския регистър. Документите се подават в  търговския регистър към Агенцията по вписванията по седалището на фирмата. Там се вписват следните обстoятелства:

·  учредяването на клона

·  седалището и адресът на управление на клона

·  предметът на дейност на клона

·  данни за лицето, което управлява клона, и за обема на представителната му власт

Необходими документи:

·  Заявление Б2

·  Образец от подписа на управителя на клона – нотариално заверен

·  Решение на дружеството за учредяване на клон в друго населено място и избиране на управител на клона, определяне на неговата представителна власт и др.

·  Вносна бележка за платена Държавна такса по сметката на  търговския регистър към Агенция по вписванията

·  Декларация по чл. 13, ал.4 от ЗТР

·  Декларация по чл.13, ал.5 от ЗТР

· Пълномощно, ако заявлението ще бъде подадено от пълномощник

·  Договор между управителя и търговеца

·  Декларация по чл. 141, ал.8 от ТЗ за управителя

·  Декларация по чл. 142 от ТЗ за управителя