КАКВИ ДЕЙСТВИЯ ДА ПРЕДПРИЕМЕМ ПРИ ПЪТНОТРАНСПОРТНО ПРОИЗШЕСТВИЕ

Whiplash-chiropractic-care-car-accident.jpg

1.Нормативна уредба

Чл.123 – Чл.125а от Закона за движение по пътищата

2.Какви действия е длъжен да предприеме водачът на пътно превозно средство, който е станал участник в пътнотранспортно произшествие?

Водачът на пътно превозно средство, който е станал участник в пътнотранспортно произшествие, е длъжен:

 • да спре, за да установи какви са последиците от произшествието

Когато при произшествието са пострадали хора:

 • да уведоми компетентната служба на МВР;
 • да остане на мястото на произшествието и да изчака пристигането на компетентните органи на МВР;
 • до пристигането на компетентните органи, да вземе мерки за безопасността на движението;
 • да окаже помощ на пострадалите, ако това не представлява опасност за него;
 • да не премества превозното средство, ако то не пречи на движението, както и да не променя състоянието му до идването на съответните органи, освен в случаите, ако с него е необходимо да превозят до лечебното заведение пострадалите, след което последното веднага следва да се завърне на мястото на произшествието;
 • да вземе мерки следите от произшествието да бъдат запазени до тяхното фиксиране или описване;
 • да не консумира алкохолни напитки до пристигането на контролните органи.

Ако са причинени единствено имуществени вреди:

 • водачът, участник в ПТП следва да окаже съдействие за установяване на вредите от произшествието;
 • при постигнато съгласие между участниците в произшествието относно обстоятелствата, свързани с него, се попълва двустранен констативен протокол и се уведомява службата за контрол на МВР на територията, на която е настъпило произшествието;
 • при липса на постигнато съгласие между участниците в произшествието, се уведомява съответната служба за контрол на МВР на територията, на която е настъпило то и се изпълняват дадените указания.

Необходимо е да бъде отбелязано и това, че всяко едно лице, което е станало участник в пътнотранспортно произшествие е длъжно при поискване от други участници в движението да даде данни:

 • за самоличността си;
 • за задължителната си застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите;
 • в зависимост от последиците от произшествието, да уведоми собствениците на имуществото, което е повредил в резултат на произшествието.

3.Какви действия следва да бъдат предприети от страна на водачите, които не са участници в настъпилото пътнотранспортно произшествие?

Водачите на моторни превозни средства, които не са участници в пътнотранспортното произшествие, когато пристигнат на мястото, на което последното е настъпило, съобразно необходимостта са длъжни да:

 • да вземат мерки за осигуряване безопасността на движението
 • да окажат помощ на пострадалите, ако това не представлява опасност за тях;
 • да уведомят за произшествието органите на Министерството на вътрешните работи или администрацията на общината, на чиято територия е станало произшествието.

4.В кои случаи службите за контрол на МВР посещават задължително мястото на произшествието?

В чл.125 от Закона за движение по пътищата са изброени хипотезите, при настъпването на които службите за контрол на МВР посещават задължително мястото на пътнотранспортното произшествие и издават протокол, а именно:

 • когато при произшествието има убит или ранен човек;
 • в резултат на произшествието е предизвикано задръстване на платното за движение;
 • в случаите, при които в произшествието участва пътно превозно средство, което превозва опасен товар или товар, който се е разпилял на пътя, в резултат, на което е създадена опасност за движението;
 • при участие в произшествието на пътно превозно средство с чуждестранна регистрация;
 • когато съществуват съмнения, че някой от участниците в произшествието е под въздействието на алкохол, на друго упойващо вещество или не притежава необходимите права за управление на моторно превозно средство;
 • когато в произшествието е участвало пътно превозно средство на Министерството на отбраната или на Българската армия, както и на съюзнически и/или чужди въоръжени сили, преминаващи през територията на Република България или пребиваващи на нея;
 • когато между участниците в произшествието има разногласие относно обстоятелствата, свързани с него, а едно от моторните превозни средства не е в състояние да се придвижи на собствен ход поради причинените му при произшествието щети;
 • когато произшествието е с един участник и моторното превозно средство не е в състояние да се придвижи на собствен ход поради причинените му от произшествието вреди.