ИСК ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА БАЩИНСТВО

t2_5459975.jpg

1.Нормативна уредба

Чл. 69 от Семейния кодекс;

2.Кога може да бъде предявен такъв иск?

Способите за установяване на бащинство са няколко:

  • предположение за установяване на бащинство;
  • припознаване;
  • иск за установяване на бащинство;

Последната възможност би могла да се приложи само, ако бащинството не е установено чрез първите два способа.

3.Кой може да предяви този иск ?

Лицата,които имат право да предявят такъв иск са посочени в Семейния кодекс.Това са:

  • майката и
  • детето.

Всяко едно от тези лица може да упражни своето право, независимо от правото на другия.

Възможно е исковете да се предявят и в един общ процес.

Бащата не е легитимиран да предяви този иск. Той би могъл да припознае детето и по този начин да заяви,че последното произхожда от него, съгласно разпоредба чл.64 от СК.

4.Предмет на иска

Най-общо казано предмет на доказване в иска е обстоятелството,че майката е заченала от мъжа, спрямо който е предявила иска. Това може да се докаже само по косвен път, като основното е да се установи предполагаемия период на зачеването.

На второ място трябва да се изясни,дали претендираният баща е имал отношения с майката в периода на зачеването.За доказването на този факт отново се използват косвени доказателства.

5.Какви средства се използват за да се установи бащинството?

За да се докажат обстоятелствата,които представляват предмет на иска се използват различни методи и средства,които са необходима част от протичането на самия процес по установяване на бащинството.

На първо място основно средство са свидетелски показания и признанията на страните в процеса.

Използват се също и експертизи, които от своя страна могат да бъдат:

  • гинекологически
  • антропологически и т.н.

6.Срокове

Сроковете за предявяване на иска са различни в зависимост от това, дали майката или детето се възползват от тази своя възможност. И в двата случая, срокът започва да тече от раждането на детето.     За майката срокът е тригодишен от раждането на детето, а за детето – три години от навършването на пълнолетие.

7.Последици

Когато искът за установяване на бащинство бъде уважен, решението на съда ще се приложи с обратна сила, от момента на раждането на детето.

За бащата ще възникнат редица права и задължения като основните от тях ще бъдат придобиването родителски права и плащането на издръжка.

Името на детето ще бъде променено съобразно името на бащата и за него ще възникне правото да наследява последния.