ИСК ЗА ОСПОРВАНЕ НА БАЩИНСТВО

t2_5460789.jpg

1.Нормативна уредба

Чл.62 – Чл.63 от Семейния кодекс.

Чл.331 – Чл. 335 от Гражданския процесуален кодекс.

2.Презумпция за бащинство

В чл. 61 от Семейния кодекс е установена презумпция за бащинство, според която:

„Съпругът на майката се смята за баща на детето, родено по време на брака или преди изтичането на триста дни от неговото прекратяване.“

Тази законова презумпция може да бъде оборена само по съдебен ред.

3.Особености на иска

 • има строго личен характер;
 • може да бъде предявен само от посочените в закона лица;
 • в производството по оспорване на бащинството не могат да се привличат и да встъпват трети лица.

4.Кой може да оспори бащинството и какви са сроковете?

В чл.62 от Семейния кодекс са посочени лицата, които могат да оспорят бащинството.

 • съпругът на майката

     – трябва да докаже, че детето не е могло да бъде заченато от    него;

     – може да предяви иск в едногодишен срок от узнаване за          раждането.

 • майката на детето

   – трябва да докаже, че детето не е могло да бъде заченато от        съпруга й;

   – до една година от раждането.

 • първият съпруг и майката, при оспорване на бащинството на втория съпруг

     –  до една година от узнаването на решението, с което се             уважава оспорването на бащинството на втория съпруг, но не по-        късно от три години от влизането му в сила.

 • детето

   – до една година от навършването на пълнолетие.

Сроковете за оспорването на бащинството са преклузивни, с тяхното изтичане се погасява възможността да се заведе иск.

5.В кои случаи не може да се оспори бащинството?

В Семейния кодекс е предвидена хипотеза, при която бащинството не може да бъде оспорено, а именно:

 • когато детето е родено при условията на асистирана репродукция
 • съпругът на майката е бил информиран и
 • е дал писмено съгласие за извършването й.

6.Производство

Исковете за оспорване на бащинството се разглеждат по реда на     чл. 331 – чл.335 от ГПК.

Страните по делата за произход, каквото е и производството по оспорване на бащинство са длъжни да оказват съдействие при заключенията, които се правят от страна на вещите лице в хода на производството. Случаите, при които страните могат да откажат такова съдействие са, ако:

 • оказването на съдействие е свързано със сериозна или продължителна опасност за живота или здравето на лицето, чието съдействие се иска.

Когато отказът е правомерен, съдът определя друг метод, който не е опасен за живота.

Когато е необходимо да се вземат проби от страните в производството, с които не се накърнява телесната неприкосновеност, съдът може да приложи и принудителни мерки.

7.Доказателства при оспорването на бащинство

Най-сигурното доказателство, което се използва за да се оспори бащинството са медицинските експертизи:

 • кръвно групова еритроцитна и левкоцитна експертиза и
 • ДНК експертиза.

8.Прекратяване на производството

В чл.335 от ГПК е постановено, че производствата по оспорване на бащинството се прекратяват при смърт на детето.