ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО

t2_5458965.jpg

Автор: Габриела Нешева

1.Нормативна уредба

чл.404 и следващите от ГПК

2.Същност

Гражданският процес се състои най-общо от исково, изпълнително, охранително и обезпечително производство. При изпълнителното производство е налице неизпълнение на изискуемо задължения, като по своята същност то се явява възможност за принудително удовлетворяване на носителя на дадено право.

3.Издаване на изпълнителен лист

Изпълнителният лист е документът необходим за започване на изпълнителното производство. Той се издава въз основа на някой от посочените в чл.404 от ГПК актове. За да ни бъде издаден такъв трябва да подадем писмена молба до съответния съд съгласно чл.405, ал.2 от ГПК., като от нея препис до длъжника не се изпраща.

Молбата се разглежда от съда в седем дневен срок, след което постановява Разпореждане, с което или уважава или отхвърля молбата за издаване на изпълнителен лист.

Разпореждането, с което молбата ни е уважена или отхвърлена, може да бъде обжалвано с частна жалба в двуседмичен срок съгласно чл.407 от ГПК. Обжалването на разпореждането, с което молбата е уважена не спира изпълнението.

4.Завеждане на изпълнително дело

За да заведем изпълнително дело е необходимо да подадем молба до съдебен изпълнител. Той може да бъде както частен, така и държавен. С молбата искаме да бъде образувано изпълнително производство срещу длъжника ни и посочваме желания от нас начин на изпълнение. В разпоредбата на чл.426 от ГПК са описани допълнителните искания, които можем да направим в молбата си.

По искане на взискателя, съдебният изпълнител прави справки за имуществото на длъжника в НАП, НОИ, КАТ, Агенция по вписванията, общини, банки и др. учреждения. За всяка справка се заплаща авансово.

Необходими документи:

1.Молба

2.Изпълнителен лист в оригинал

3.Актът, въз основа на който е издаден изпълнителният лист

4.Документ за платена такса

5.Движение на изпълнителното дело

Покана за доброволно изпълнение

Тя се изпраща до длъжника и с нея му се дава двуседмичен срок, в който дава възможност на същия да изпълни доброволно задължението.

Принудително изпълнение

То започва, когато в срока даден с поканата за доброволно изпълнение длъжникът не изпълни задължението си.

Принудителното изпълнение може да бъде:

 • Запор върху вземания на длъжника за трудово възнаграждение/пенсия;
 • Запор върху вземания по банкови сметки;
 • Запор върху МПС;
 • Запор върху вземания за наеми и др.;
 • Запор, опис и продажба на движими вещи в дома/ седалището на длъжника;
 • Възбрана, опис и публична продан на недвижими имоти.

6.Спиране на изпълнителното производство

Изпълнителното производство може да бъде спряно и основанията за това са в чл.432 от ГПК.

7.Прекратяване на изпълнителното производство

Изпълнителното производство може да бъде прекратено, когато

 • длъжникът представи доказателство, че е заплатил за взискателя дължимото по изпълнителния лист.
 • взискателят поиска това писмено- подава се молба за прекратяване до съдия изпълнителя, който ми води делото.
 • ако изпълнителният лист бъде обезсилен.
 • с влязъл в сила съдебен акт, бъде отменен актът, с въз основа на който е издаден изпълнителният лист или този акт се признае за подправен.
 • посоченото от взискателя имущество не може да бъде продадено или не може да бъде намерено друго секвестируемо имущество.
 • не са заплатени дължимите такси и разноски по изпълнението с изключение на случаите по чл.83 от ГПК.
 • бъде представено влязло в сила съдебно решение, с което да бъде уважен иск по чл.439 и чл.440 от ГПК.
 • взискателят не поиска извършването на изпълнително действия в продължение на 2 години, с изключение на делата за издръжка.

Изпълнителното производство се прекратява с Постановление на съдебния изпълнител след влизането на същото в сила.