ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМПЕНСАЦИИ НА РАБОТОДАТЕЛИ С ЦЕЛ ЗАПАЗВАНЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ПРИ ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ

b_Nadpis-2-Pari-2-1d3d5956fa

Автор: Габриела Нешева

Нормативна уредба

Постановление № 55 от 30.03.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели, с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Компенсации

Това са суми за трудови възнаграждения, които се изплащат на работодатели за запазване на заетостта на работници и служители при преустановяване на работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители или при въвеждане на непълно работно време поради обявено извънредно положение.

Кои работодатели могат да кандидатстват?

Работодател, който поради извънредното положение, със своя заповед, издадена въз основа на заповед на държавен орган, е преустановил работата на предприятието или на част от предприятието.

Работодател, който със своя заповед, издадена на основание чл. 120в, ал. 1 от Кодекса на труда, е преустановил работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители.

Работодател, който със своя заповед, издадена на основание чл. 138а, ал. 2 от Кодекса на труда, е установил непълно работно време в предприятието или в негово звено.

Компенсациите са в размер на 60 на сто от размера на осигурителния доход за януари 2020 г. за всеки работник и служител, за когото е приложен режимът и на когото ще бъде запазена заетостта за допълнителен период, равен на  периода, за който се изплащат компенсации. В случаите на установено непълно работно време компенсацията се изплаща пропорционално на неотработеното време, но за не повече от 4 часа дневно.

Компенсации ще се изплащат за целия период или за част от периода на действие на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., но за не повече от три месеца.

Работодателят изплаща пълния размер на трудовото възнаграждение и дължимите осигурителни вноски за съответния месец на лицата, за които получава компенсации.

В тази група спадат секторите:

 • Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети, с изключение на:
 • Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия;
 • Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия;
 • Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки;
 • Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки;
 • Търговия на дребно на открити щандове и пазари;
 • Търговия на дребно извън търговски обектию
 • Друг пътнически сухопътен транспорт
 • Пътнически въздушен транспорт
 • Хотелиерство
 • Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване
 • Дейност на питейни заведения
 • Прожектиране на филми
 • Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации
 • Организиране на конгреси и търговски изложения
 • Предучилищно образование (частен сектор)
 • Артистична и творческа дейност
 • Други дейности в областта на културата
 • Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих
 • Поддържане на добро физическо състояние

Работодатели от други икономически сектори също могат да получат компенсации, когато със своя заповед са преустановили работа или са въвели непълно работно време във връзка с наложеното извънредно положение. Кандидатстващите работодатели от тази група ще трябва да докажат, че през март 2020 г. имат с 20% по-ниски приходи от същия период на миналата година. Ще се изисква и списък на работниците, на които ще бъдат покривани част от възнагражденията от държавата. Работодателите, осъществяващи дейност в следните сектори, няма да могат да се възползват от тази компенсация:

 • селско, горско и рибно стопанство,
 • финансови и застрахователни дейности,
 • държавно управление,
 • образование,
 • хуманитарно здравеопазване и социална работа,
 • дейности на домакинства като работодатели,
 • недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление,
 • дейности на екстериториални организации и служби

Компенсации не се изплащат за:

 • работници и служители, които не са били в трудово правоотношение с работодателя преди датата на обявяване на извънредното положение;
 • работници и служители, които ползват отпуск за временна неработоспособност, за бременност и раждане, при осиновяване на дете до 5-годишна възраст или отглеждане на дете до 2-годишна възраст;
 • работници и служители, за които работодателят получава финансиране за възнаграждения и осигурителни вноски от държавния бюджет, със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове или други публични средства

Процедура

Работодателите ще могат да подават документи за кандидатстване в срок от 31-ви март до 21-ви април 2020 г.

Необходими документи за кандидатстване са заявление за изплащане на компенсации по образец, заедно с приложените към него документи.

В срок до 7 работни дни от подаването на заявлението се извършва проверка. В протокол се отразява съответствието или несъответствието на работодателя с критериите за изплащане на компенсации. В срок до 2 работни дни от датата на съставянето на протокола работодателя следва да бъде уведомен дали отговаря на критериите за изплащане на компенсация. Националният осигурителен институт изплаща на работодателите компенсациите въз основа на обобщената информация, предоставена от Агенцията по заетостта.

Информация за реда и условията за кандидатстване се публикува на интернет страницата на Агенцията по заетостта и на информационните табла в дирекции „Бюро по труда“.