ИЗКУПУВАНЕ НА ДЯЛ ОТ СЪСОБСТВЕН НЕДВИЖИМ ИМОТ

t2_5459758

1.Нормативна уредба

Чл.33 от Закон за собствеността.

2.Приложение

Правилото намира приложение само при продажбата на дял от съсобствен недвижим имот. Не се прилага при дарение, продажба на наследство и други подобни институти. Продажбата трябва да е действителна.

3.Кога възниква правото на изкупуване?

Когато едно лице, което има дял в съсобствен имот, пожелае да продаде своята част на трето лице, което от своя страна не е съсобственик, то трябва да изпълни няколко условия:

  • това лице трябва да предложи на останалите съсобственици да изкупят неговия дял при същите условия, т.е. за същата цена, на която ще продава на третото лице.
  • задължително трябва да има писмени доказателства, които да удостоверят валидно направено предложение. Eдва след като има отказ на всички съсобственици, може да се осъществи продажбата.
  • пред нотариуса продавачът подписва писмена декларация, че никой от съсобствениците не е приел предложението.

Когато гореописаните условия не са спазени за останалите съсобственици възниква правото на изкупуване. Предварителен отказ от правото на изкупуване е недействителен.

4.Предявяване на иска

Защитата на останалите съсобственици може да се упражни само по съдебен ред с конститутивен иск. Искът се предявява в двумесечен преклузивен срок от продажбата или от узнаването й. Ищецът доказва, че е извършена продажба, а продавачът трябва да докаже, че е спазил всички изисквания необходими за извършването й. Ответници по иска са купувачът-трето лице и продавачът-съсобственик. За да се гарантират правата на трети лица исковата молба подлежи на вписване.

5.Последици от уважаването на иска

Ако искът е уважен, изкупуващият съсобственик следва да заплати дължимата сума в месечен срок от влизането на решението в сила. Ако не изпълни това свое задължение решението на съда се счита обезсилено по право. По отношение на третото лице ще се прилагат правилата за евикция.

Тази норма е възможно да не бъде приложена чрез прилагане на други институти на правото!