ИЗЗЕМВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА ПО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

t2_5471797

Автор: Габриела Нешева

1.Нормативна уредба

Наказателно-процесуален кодекс

Инструкция № 1 от 22 март 2004 г. за работата и взаимодействието на органите на предварителното разследване

2.Веществени доказателства

Като веществени доказателства се събират и проверяват предметите, които са били предназначени или са послужили за извършване на престъплението, върху които има следи от престъплението или са били предмет на престъплението, както и всички други предмети, които могат да послужат за изясняване на обстоятелствата по делото.

3.Съхранение и пазене

Веществените доказателства се прилагат към делото, като се вземат мерки да не се повредят или изменят. Те трябва да бъдат внимателно огледани, подробно описани в съответен протокол и по възможност фотографирани. В прокуратурите, следствените служби и поделенията на МВР се съставят и водят книги за контрол и отчет на веществените доказателства. На всяко веществено доказателство се поставя картонче, върху което се записва номерът на следственото дело и регистрацията в книгата за отчет и контрол на веществените доказателства.

Ако поради размерът си или по други причини веществените доказателства не могат да бъдат приложени към делото, те се запечатват и оставят на съхранение в местата, посочени от съответния орган. Ръководителите на прокуратурите, следствените служби и съответните поделения на МВР осигуряват подходящи условия за правилното съхранение и пазене на веществените доказателства: охраняеми паркинги и складове, каси, здраво затварящи се и заключващи се шкафове и др. Те ежегодно проверяват как се съхраняват и отчитат веществените доказателства и вземат мерки за отстраняването на допуснатите слабости.

Съгласно разпоредбите на чл.111 от НПК веществените доказателства се пазят, докато завърши наказателното производство.

Парите и другите ценности се предават за пазене в търговска банка, обслужваща държавния бюджет, или в Българската народна банка. Те се считат за приложени по делото с прилагането на разписка за предаването им за пазене в обслужваща държавния бюджет банка или в БНБ.

Наркотичните вещества, прекурсорите или растенията, съдържащи наркотични вещества, станали веществени доказателства, могат да бъдат унищожени преди приключване на делото, но само по реда и при условията на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. В този случай до края на делото се пазят иззетите представителни проби.

4.Разпореждане

Освен в случаите, предвидени в разпоредбата на чл. 53 от Наказателния кодекс, предметите, иззети като веществени доказателства, се отнемат в полза на държавата, когато не е установено на кого принадлежат и в едногодишен срок от завършването на наказателното производство не са били потърсени.

Предметите, иззети като веществени доказателства, притежаването на които е забранено, се предават на съответните учреждения или се унищожават.

Извън случаите, предвидени в чл. 53 от Наказателния кодекс, моторните превозни средства, иззети като веществени доказателства, се отнемат в полза на държавата, когато не е установено на кого принадлежат и в петгодишен срок от изземването им не са били потърсени. В досъдебното производство отнемането се извършва с постановление на прокурора, а в съдебното производство – с определение на съда.

Писмата, книжата или други писмени актове, иззети като веществени доказателства, се оставят към делото или се предават на заинтересованите учреждения, юридически и физически лица.

5.Връщане

Предметите, иззети като веществени доказателства, с разрешение на прокурора могат да бъдат върнати на правоимащите, от които са отнети, преди да завърши наказателното производство, само когато това няма да затрудни разкриването на обективната истина и не са предмет на административно нарушение. Трябва да се депозира молба за връщане на иззетите веществени доказателства. Молбата може да бъде уважена или отхвърлена от прокурора.

Отказът на прокурора за връщане може да бъде обжалван от правоимащото лице пред съответния първоинстанционен съд. Съдът се произнася по жалбата в тридневен срок от постъпването й еднолично в закрито заседание с определение, което е окончателно.

Предметите, иззети като веществени доказателства, които подлежат на бързо разваляне и не могат да се върнат на правоимащите, от които са отнети, с разрешение на прокурора се предават на съответните учреждения и юридически лица за ползване според предназначението им или се продават и получената сума се внася в търговска банка, обслужваща държавния бюджет.