ИЗДРЪЖКА НА РОДИТЕЛ ОТ ДЕТЕ

увеличаване-на-издръжка.jpg

 1. Нормативна уредба

Чл. 124, 139, 140, 141 и 142 от Семеен кодекс

 1. Обща характеристика

„Пълнолетните деца са длъжни да се грижат за своите възрастни или болни родители” указва разпоредбата на чл. 124, ал.5 от Семейния кодекс. Кръгът от лицата с право да искат издръжка е много широк – от родители, през братя и сестра и други. При определени от закона обстоятелства всеки един от тях може да претендира пред съда за определена сума, която да му се плаща като издръжка.

 1. По какъв начин се претендира издръжка?

Претенцията се изразява чрез нарочен иск.

 1. Лица, които могат да претендират за издръжка

Според чл. 139 „право на издръжка има лице, което е неработоспособно и не може да се издържа от имуществото си“.

 1. Ред на лицата, които дължат издръжка

Лицето, което има право на издръжка, може да я търси в следния ред от:

 • деца и съпруг;
 • родители;
  бивш съпруг;
 • внуци и правнуци;
 • братя и сестри;
 • дядо и баба и от възходящи от по-горна степен.
 1. Ако някой няма възможност да дава издръжка, то от кого я искаме?

Ако лицата от предходен ред нямат възможност да дават издръжка, дължат издръжка лицата от следващия ред. Когато няколко лица от един и същи ред дължат издръжка, задълженията между тях се разпределят съобразно възможностите им. Ако издръжката е давана от едно от тях, то може да търси от останалите това, което те са били длъжни да дават, заедно със законната лихва.

7. Размер на издръжката

Размерът на издръжката се определя според нуждите на лицето, което има право на издръжка, и възможностите на лицето, което я дължи. Минималният размер на издръжката е посочен само за децата, но той би трябвало да важи и при останалите групи с право. Този минимален размер е равен на една четвърт от размера на минималната работна заплата.

8. Вид на издръжката

Според закона издръжката е парична, то тя се изплаща ежемесечно. При забавяне се дължи законната лихва.

9. Ред за разглеждане на исковете за издръжка

В общите правила е определено и че искът за издръжка се разглежда по реда на бързото производство по Гражданския процесуален кодекс. Според разпоредбите на кодекса отказ от издръжка за бъдещо време е нищожен. Освен това не се допуска прихващане на вземане със задължение за издръжка.

 1. Издръжка за минало време

Издръжка за минало време може да се търси най-много за една година преди предявяването на иска.

 1. Изгубване на правото на издръжка

Не може да търси издръжка лице, което се е провинило тежко срещу онзи, който дължи издръжката, срещу негов съпруг, низходящ или възходящ.