ИЗДРЪЖКА НА ПЪЛНОЛЕТНИ УЧАЩИ СЕ ДЕЦА ОТ РОДИТЕЛИ

1096839_17546602.jpg

1.Нормативна уредба

Семеен кодекс

2.Какво представлява издръжката на пълнолетен учащ се и какви са възможните хипотези, при които може да се предяви иск за  присъждането й?

Издръжката на пълнолетен учащ се е вид издръжка, уредена в чл.144 от Семейния кодекс. С присъждането й, съдът защитава правото на навършилия пълнолетие правен субект, обучаващ се редовно в средно и висше учебно заведение, за предвидения срок на обучение да получава месечна издръжка от своите родители, ако същите:

–   не предоставят доброволно такава или

– тази, която предоставят е недостатъчна и не покрива изцяло нуждите на пълнолетния.

По своята същност искът, чрез който се иска присъждането й е осъдителен.

3.До навършването на каква възраст, родителите дължат издръжка на пълнолетните си деца?

В разпоредбата на чл.144 от Семейния кодекс изрично се постановява, че при плащането на издръжката има значение и възрастта на детето, което се обучава в редовна форма, като в тази връзка се посочват два варианта:

–   до навършване на двадесетгодишна възраст при обучение в средно и

–  до навършване на двадесет и пет годишна възраст при обучение във висше учебно заведение.

4.Какви са останалите предпоставки, които следва да са налице за да бъде давана този вид издръжка?

Видно от гореописаното, е че издръжката на навършилите пълнолетие е условна. В тази връзка следва да бъде отбелязано, че освен останалите описани условия, които следва да бъдат спазени, когато се дава издръжка на пълнолетни учащи се деца, се вземат под внимание и две други условия:

–  низходящите да не могат да се издържат от доходите си или от използване на имуществото си и

– родителите да могат да дават издръжка без това да им причини особени затруднения.

5.Възможно ли да бъде поискано плащането на издръжка за минал период?

Плащането на издръжка за минал период от време ще е възможно да се търси най-много за една година преди предявяването на искa.

6.Кога следва да се изплаща издръжката?

Издръжката се изплаща ежемесечно.

7.Как се определя размера на издръжката?

Когато се присъди издръжка на пълнолетен учащ се, съдът следва да се определи размера й в зависимост:

–  нуждите на лицето от издръжка и

– възможностите на родителя за предоставяне на необходимите средства.