ИЗДРЪЖКА НА НЕНАВЪРШИЛИ ПЪЛНОЛЕТИЕ ДЕЦА ОТ РОДИТЕЛИ

Izdrujka

1.Нормативна уредба

Чл.143 от Семеен кодекс

2.Каква е същността на издръжката на ненавършилите пълнолетие деца от техните родители?

В Семейния кодекс изрично е постановено, че всеки родител дължи издръжка на своето ненавършило пълнолетие дете, като това задължение е предвидено и в случаите, при които детето е настанено извън семейството.

Необходимо е да бъде отбелязано и това, че родителят не се освобождава от това свое задължение, дори и в следните случаи:

  • когато ненавършилото пълнолетие дете е работоспособно и може да се издържа само от имуществото си
  • при лишаване на родителя от родителски права.

3.В кои случаи съдът може да определи добавка към определената издръжка?

В чл.143, ал.4 от Семейния кодекс се предвижда възможността съдът да определи добавка към определената издръжка, когато се касае за покриване на изключителни нужди на детето.

Тази добавка може да бъде определена, след отправено искане от страна на:

  • Родител или
  • Лице,което осъществява заместваща грижа по чл.137 от Семейния кодекс

4.Какъв е размера на минималната издръжка на дете според разпоредбите на закона?

Размерът на издръжката се определя според нуждите на лицето, което има право на издръжка, и възможностите на лицето, което я дължи. Минималната издръжка на едно дете е равна на една четвърт от размера на минималната работна заплата. 

5.Кога се дължи изплащането на издръжката?

Плащането на издръжката на ненавършилия пълнолетие, както и на останалите издръжки уредени в Семейния кодекс се дължи ежемесечно.

6.Какъв е реда, по който се разглеждат исковете за издръжка?

Предявените искове за плащане на издръжка се разгледаждат по реда на бързото производство уредено в чл.310 – чл.317 от Гражданския процесуален кодекс.

7.Възможно ли е при липсата на доходи, родителят да бъде освободен от задължението си да плаща издръжка?

Когато по съответния ред бъде установено, че задължения да плаща издръжка родител няма доходи и не притежава имущество, неговото задължение се поема от държавата.

Необходимо е да бъде отбелязано, че държавата изплаща присъдената на ненавършил пълнолетие български гражданин издръжка за сметка на неизправния длъжник /родител/, което означава, че последния ще е задължен да възстанови платената издръжка заедно със законната лихва.

8.Възможно ли е задължението за издръжка да бъде прихванато с насрещно вземане?

В чл. 148 от Семейния кодекс изрично е установена забрана за прихващането на вземане със задължение за издръжка.

9.Какво друго трябва да знаем за издръжката?

  • брачни и извънбрачни, рождени и осиновени деца имат еднакво право на издръжка докато навършат пълнолетие
  • издръжка за минало време може да се търси най-много за една година преди предявяването на иска
  • отказ от издръжка за бъдещо време е нищожен и т.н.