ИЗДРЪЖКА НА БИВШ СЪПРУГ

960-540-razvod-pravo-brak

1.Нормативна уредба

Чл.142, ал.1; Чл.145 – Чл.151, ал.1; Чл.152, ал.4 от Семейния кодекс.

Чл.310 – Чл.317 от Гражданския процесуален кодекс.

2.Кога може да бъде присъдена издръжка на бивш съпруг?

Издръжката на бивш съпруг е особен вид издръжка, която може да бъде присъдена на съпруга, които няма вина за прекратяването на брака.

В Семейния кодекс е предвиден тригодишен срок, в които издръжката се дължи, освен в случаите, когато помежду си страните са уговорили по-дълъг срок от предвидения в закона.

Възможно е обаче, съдът да продължи срока за плащане на издръжката, ако положението на този в полза на когото се изплаща е тежко, като в този случай трябва да се вземе предвид и възможността на задълженото лице, да продължава да я предоставя. Тези две условия са предвидени кумулативно.

3.Как се определя размера на издръжката?

Следват се две основни правила, когато се определя размера на издръжката, която се дължи:

  • нуждите на лицето, което има право на издръжка
  • и възможностите на лицето, което я дължи.

3.Кога се прекратява правото на издръжка?

Освен в по – гореописаните хипотези, при които плащането на издръжка на бивш съпруг се прекратява с изтичането на определен срок, има още една законова възможност, според която правото на издръжка следва да бъде прекратено при встъпването в брак от страна на съпруга, на който се изплаща такава.

Предвидена е законова хипотеза, според която при изменения на обстоятелствата, въз основа на които се изплаща издръжката, последната да бъде изменена или прекратена.

4.Начин на плащане на издръжката

Както плащането на издръжка на бивш съпруг, така и останалите видове издръжки предвидени в Семейния кодекс се изплащат ежемесечно. Като, в случаите, при които е налице забава от страна на задълженото лице, се предвижда налагане на законна лихва.

5.Особености свързани с плащането на издръжката

  • отказ за получаване на издръжка винаги ще бъде нищожен
  • законът не допуска вземане, от страна на лицето задължено да изплаща издръжка да бъде прихванато към дължимата издръжка
  • когато се иска изплащане на издръжка за минал период, това ще е възможно в рамките на едногодишен срок от предявяването на искането
  • при извършаване на тежко провинение спрямо лицето, което дължи издръжка или някои от неговите близки, лицето, имащо право на такава, вече не може да я търси
  • държавата не дължи плащане на този вид издръжка.

6.Разглеждане на исковете за плащане на издръжка

Исковете за плащане на всяка предвидена в Семейния кодекс издръжка, каквато е и издръжката на бивш съпруг се разглеждат по правилата на бързото производство, а именно:

     – чл.310 – чл.317 от Гражданския процесуален кодекс.