ИЗДАТЕЛСКИ ДОГОВОР

t2_5458969

Нормативна уредба – Закон за авторското право и сродните му права

 1. Определение

С издателския договор авторът на писмено произведение отстъпва на издателя правото да възпроизведе и разпространи произведението, а издателят се задължава да извърши тези действия и да заплати на автора възнаграждение (чл.43 от ЗАПСП).

 1. Страни по договора

Страни по договора са, от една страна, носителят на авторското право, а от друга страна – издателят, който най-често има статут на търговец.

 1. Видове издателски договори

Законът визира два вида издателски договори:

 • договор за създадено произведение
 • договор за произведение, което авторът се задължава да създаде
 1. Форма на договора

Издателският договор се сключва в писмена форма. В сключения договор страните обикновено определят:

 • вида на произведението, което ще бъде издадено
 • тиража, в който ще бъде отпечатано
 • срока, за който се сключва договорът
 • размера на възнаграждението
 • начина на заплащане на възнаграждението
 1. Права и задължения на издателя

Ако в договора не е предвидено друго се смята, че на издателя е отстъпено правото само за едно издание с тираж, не по-голям от десет хиляди екземпляра и на езика, на който е предадено. Ако издателя е юридическо лице, той може да разпространи изданието само на територията на страната, чийто гражданин е или където се намира седалището му (чл.47 т.1, т.2, т.5, т.6 от ЗАПСП).

Задължение на издателя е да издаде произведението, да стори необходимото за разпространение на произведението, да заплати на автора уговореното възнаграждение, да предостави на автора безплатни екземпляри от произведението, да върне на носителя на авторското право оригиналите на произведенията на изобразителното изкуство, оригинални документи, илюстрации и други оригинали, предложени му за публикуване, освен ако писмено е било уговорено друго.

 1. Права и задължения на автора

След издаването, на автора се дължи възнаграждение в размер на петнадесет на сто от цената на дребно на всеки продаден екземпляр от произведението и безплатни екземпляри в размер не по-малък от пет екземпляра на всяко издание (чл.47 т.3 и т.4 от ЗАПСП).

Задължение на носителя на авторско право като страна по издателски договор са да отстъпи правото на възпроизвеждане и разпространение на произведението, да се въздържа от всякаква инициатива, свързана с използването на произведението, след като е сключен договорът с издателя.

 1. Прекратяване на договора

Ако не е уговорено друго, издателският договор се прекратява с изтичане на срока на договора или с изчерпване на тиража на изданието, а ако е било уговорено повече от едно издание – с изчерпване на тиража на последното издание(чл.51 от ЗАПСП).

Предсрочно прекратяване – авторът може да прекрати издателския договор едностранно, с писмено предизвестие, когато договорът е сключен за повече от едно издание и тиражът на последното издание е изчерпан, а издателят в едногодишен срок не възпроизведе и разпространи следващо издание, при условие, че авторът в същия срок е поискал от него да направи това(чл.52 от ЗАПСП).