ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРГОВИЯ С ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ

images.jpeg

Автор: Габриела Нешева

Нормативна уредба

Закон за акцизите и данъчните складове

Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

Разрешение за търговия с тютюневи изделия

Продажбата, съхранението и предлагането на тютюневи изделия може да се извършват само от лица, получили разрешение за търговия с тютюневи изделия. Компетентен орган да издаде разрешението за търговия с тютюневи изделия е началника на митницата по местонахождение на търговския склад или обект.

Право да извършва търговия с тютюневи изделия има лице, което:

 • е търговец по смисъла на Търговския закон
 • не е в производство по несъстоятелност или ликвидация
 • се представлява от лица, които не са осъждани за престъпление от общ характер; не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори
 • няма публични задължения, събирани от митническите органи, данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски с изключение на задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения
 • не е извършило тежко или повторно нарушение по този закон с изключение на случаите, когато административнонаказателното производство е приключило със сключването на споразумение
 • разполага със собствени или наети помещения за извършване на съответната дейност
 • не е извършвало търговия и/или съхранение на тютюневи изделия без разрешение през последните 24 месеца, освен ако административнонаказателното производство е завършило със сключването на споразумение

Продажбата, съхранението и предлагането на тютюневи изделия може да се извършват в търговски складове и обекти – специализирани магазини за търговия с тютюневи изделия, магазини за продажба на хранителни и нехранителни стоки, магазини за продажба на вина и спиртни напитки, станции за зареждане на моторни превозни средства, павилиони, ресторанти, питейни заведения и барове.

Търговските складове и обекти трябва да отговарят на следните условия:

 • да имат поставен на видно за потребителите място надпис на български език „Цигари“ или „Тютюневи изделия“
 • да имат обособени самостоятелни помещения или части от тях, позволяващи съхраняването и продажбата на тютюневи изделия самостоятелно или с допустими за съвместно съхранение и продажба стоки
 • да не са разположени на територията на детски ясли и градини, училища, общежития за ученици, лечебни и здравни заведения и на техните прилежащи площи
 • да нямат обособени щандове за самообслужване, от които се предлагат тютюн и тютюневи изделия

Продажбата на тютюневи изделия чрез използване на транспортни средства е допустима само за осъществяване на тяхната доставка от и за лица, получили разрешение за търговия с тютюневи изделия.

Тютюневи изделия местно производство и от внос се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат или продават в търговски обекти и в складове на едро и на дребно само с акцизен бандерол, залепен върху потребителската опаковка.

За издаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия се подава писмено искане по образец до директора на териториалната дирекция по местонахождение на търговския склад или обект или в най-близкото митническо учреждение.

Към искането се прилагат следните документи:

 • Свидетелство за съдимост за обстоятелствата, че лицата, които представляват лицето подало искане за разрешение за търговия с тютюневи изделия, не са осъждани за престъпление от общ характер, а ако лицата не са български граждани – декларация
 • Декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или ликвидация
 • Декларация, че лицата не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори
 • Декларация за обстоятелствата, че лицето не е извършвало търговия и/или съхранение на тютюневи изделия без разрешение през последните 24 месеца, освен ако административнонаказателното производство е завършило със сключването на споразумение
 • Адрес и вид на обекта
 • Документ за собственост или договор за наем на помещенията на търговския склад или обект
 • Копие от разрешението за въвеждане в редовна експлоатация на търговския обект или друг документ, удостоверяващ предназначението му, издадено от съответния компетентен орган
 • Свидетелство за регистрация на фискално устройство съгласно Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
 • Копия от сключените договори за доставка на тютюневи изделия или списък на доставчиците
 • от Агенция Митници могат да поискат и Удостоверение от Българска агенция по безопасност на храните или Заявление за работно време на обекта, ако обектът не е работещ.

С едно искане може да се поиска издаването на разрешения за повече от един търговски склад или обект на територията на една териториална дирекция. Искането може да се подава и по електронен път.

След извършване на проверка на място и когато условията за издаване на разрешение за продажба на тютюневи изделия са изпълнени и подадените документи отговарят на изискванията, директорът на териториалната дирекция по местонахождение на търговския склад или обект се произнася по искането в 14-дневен срок от датата на постъпването му.

Когато представените документи не отговарят на изискванията или предоставената информация е недостатъчна, директорът на териториалната дирекция по местонахождение на търговския склад или обект в 7-дневен срок от получаване на искането уведомява лицето, подало искането и му определя срок 14 дни за отстраняване на нередовностите или за предоставяне на допълнителна информация, считано от получаването на уведомлението. В срока лицето, подало искането трябва да отстрани нередовностите или да представи необходимата допълнителна информация, като при неизпълнение на това задължение директорът на териториалната дирекция издава решение, с което прекратява производството.

Решението за прекратяване на производството подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

В 14-дневен срок от отстраняването на нередовностите или предоставянето на исканата допълнителна информация директорът на териториалната дирекция разглежда искането и приложените към него документи и се произнася по него.

Директорът на териториалната дирекция издава разрешение за търговия с тютюневи изделия или мотивирано отказва издаването на разрешение. Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ за издаване на разрешение. Отказът за издаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

За всеки търговски склад или обект се издава отделно разрешение.

Правото за извършване на търговия с тютюневи изделия възниква от датата на връчването на разрешението. Разрешението е безсрочно.

В Агенция „Митници“ се води регистър на издадените разрешения за търговия с тютюневи изделия.

Лицето, получило разрешение за търговия с тютюневи изделия, е длъжно:

 • да уведомява писмено директора на териториалната дирекция за всяка промяна на обстоятелствата, при които е издадено разрешението за търговия с тютюневи изделия в 14-дневен срок от настъпването й
 • да осигурява безпрепятствен достъп на митническите органи за осъществяване на контрол

Издаденото разрешение се прекратява:

 • по искане на лицето
 • при прехвърляне на фирмата на едноличния търговец или заличаването му или при прекратяване на юридическото лице с изключение на преобразуване чрез промяна на правната форма
 • по инициатива на контролния орган, когато лицето не отговаря на изискванията на закона
 • когато лицето е представило неверни данни, които са послужили за издаване на разрешението, както и за изменение на издаденото разрешение
 • когато лицето извършва продажба на тютюневи изделия в обект, за който не е издадено разрешение
 • когато обектът не отговаря на изискванията на този закон
 • когато лицето държи в търговско помещение, предлага, продава в обекта тютюневи изделия без бандерол или облепени с неистински или подправен бандерол или с бандерол с изтекъл срок на валидност