ИЗДАВАНЕ НА КОНСТАТИВЕН НОТАРИАЛЕН АКТ

t2_5460155

1.Нормативна уредба

Чл.537 – чл.538, чл.577, чл.587 – чл.588 от Гражданския процесуален кодекс.

2.Какво представляват констативните нотариални актове?

Това са нотариални актове, с които се признава и удостоверява правото на собственост на определено лице върху даден недвижим имот.

3.Видове констативни нотариални актове

Съществуват два начина за издаването на констативен нотариален акт:

 • въз основа на документ ( удостоверение за наследници или друг документ );
 • въз основа на обстоятелствена проверка ( при позоваване на изтекла придобивна давност).

     3.1.Констативен нотариален акт въз основа на документи

 • производството по издаването му започва с подаването на молба до нотариуса, в чийто район е местонахождението на имота, като към нея се прилагат:

     – писмените доказателства въз основа, на които се иска издаването  на нотариалния акт

     – удостоверение за данъчна оценка на имота

      – проект за нотариален акт, който може да бъде изготвен и от  нашата адвокатска кантора

     3.2.Констативен нотариален акт въз основа на обстоятелствена проверка

 • производството по издаването му отново започва с подаването на молба до нотариуса, в чийто район е местонахождението на имота
 • разпитват се трима свидетели, посочени от кмета на общината, района или кметството, които следва да потвърдят факта на владението
 • молителят представя удостоверение, че имотът не е държавна или общинска собственост;
 • прилага се и удостоверение за данъчна оценка

И при двата вида производства по издаване на констативни нотариални актове нотариусът се произнася с мотивирано постановление. Ако с него правото на собственост се признава, нотариусът издава на молителя нотариален акт за собственост върху недвижимия имот.

4.Съдържание на издадения нотариален акт

В чл.588, ал.1 от ГПК се посочва необходимото съдържание на издадения нотариален акт, а именно:

 • годината, месеца, деня, при необходимост и часа и мястото на издаването му
 • името и подписа на нотариуса, който го издава
 • кратко обозначение на документите, удостоверяващи наличността на изискванията по чл. 586, ал. 1 от ГПК
 • пълното име и единния граждански номер на собственика; номера, датата, мястото и органа на издаване на неговия документ за самоличност
 • точното описание на недвижимия имот, неговите граници и местонахождение.

5.Дължими данъци и такси

 • нотариална такса – определя се въз основа на данъчната оценка на имот
 • такса за вписване  – размера й се определя въз основа на Наредба на съответния      Общински съвет
 • местен данък
 • допълнителна такса, ако нотариусът изготви проекта за нотариален акт

6.Отказ за издаване от страна на нотариуса

Ако нотариусът не признае правото на собственост на молителя, последният може да обжалва този отказ.

 • Отказът за издаване на постановлениеот страна на нотариуса при изпълнени всички предвидени в закона изисквания подлежи на обжалване по реда на чл. 538 от ГПК – в едноседмичен срок от връчването на решението на молителя.
 • Ако нотариусът откаже още в началото да започне производство по издаване на констативен нотариален акт, ще се приложи чл.577 от ГПК – обжалване в седемдневен срок от отказа с частна жалба пред Окръжния съд.

7.Оспорване на нотариалния акт от страна на трети лица

Когато с актът се засягат правата на трети лица, последните могат да искат неговата отмяна, предявявайки иск срещу лицата, които се ползват от него.

До отмяната му, нотариалният акт се ползва с доказателствена сила спрямо всички, относно удостовереното в него вещно право.