ИЗДАВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ ПО НАКАЗАТЕЛНО ДЕЛО

t2_5471465

Автор: Габриела Нешева

1.Изпълнителен лист по наказателно дело

Изпълнителният лист е документът необходим за започване на изпълнителното производство. Такъв може да бъде издаден в наказателно производство при положение, че съдът е уважил граждански иск приет за съвместно разглеждане в наказателния процес.

Изпълнителен лист по наказателно дело се издава въз основа на влязъл в сила съдебен акт. Това може да бъде определение, решение или присъда.

2.Как се получава изпълнителен лист?

Нужно е да бъде депозирана молба за издаване на изпълнителен лист. Молбата е в свободен текст като е необходимо да бъде описан номер на наказателното дело, по което се иска издаване на изпълнителния лист, както и акта, въз основа на който се издава, имена и адрес на молителя и единен граждански номер.

Към молбата се прилага и вносна бележка за платена такса, която е в размер на 5 лева. Молбата заедно с приложените документи се разглежда от съда и той издава изпълнителен лист. Последният може да се вземе от състава, който разглежда делото.