ЗАЩИТА СРЕЩУ НЕЗАКОННО УВОЛНЕНИЕ

nezakonno-uvolnenie2

1.Нормативна уредба:

Чл. 225, чл. 344 – чл. 346 от Кодекс на труда

2.Какво е незаконно уволнение?

Незаконното уволнение представлява прекратяване на трудовите правоотношения с едностранното волеизявление на работодателя без съгласието и против волята на служителя или работника. Кодексът на труда предоставя възможност на работодателя да уволнява, но въз основа на конкретни основания, които са посочени в закона. При въпросното уволнение той го е извършил в нарушение на нормативните разпоредби. Незаконността може да се изразва в:

 • уволнение, въз основа на несъществуващо в закона основание
 • неспазване на процедурни правила
 • уволнение, извършено от лице или орган, на който не е предоставено правото на уволнение

3.Каква защита предоставя закона срещу незаконно уволнение?

Кодексът на труда предоставя възможността работникът или служителят да оспорят своето уволнение, за да бъде отменен като незаконен актът за прекратяване на трудовия договор и да бъдат остранени неблагоприятните последици от него. Оспорването може да се осъществи по два начина:

 • пред работодателя
 • по съдебен ред

4.Оспорване пред работодателя:

Работникът или служителят се обръщат към работодателя с молба за ново преразглеждане на уволнението. Може да поиска:

 • признаване на незаконността на уволнението и неговата отмяна
 • възстановяване на предишната работа
 • обезщетение за времето, през което е останал без работа поради уволнението
 • поправка на основанието за уволнение, вписано в трудовата книжка или в други документи.

Възможно е и по своя инициатива да прецени, че издадената от него заповед за уволнение е незаконна и да я отмени. Законът обаче поставя ограничение, че работодателят може да отмени заповедта до предявяването на иск от работника или служителя пред съда.

5.Съдебна искова защита:

Основанията за оспорване на незаконността на уволнението пред съда са същите каквито са и при оспорването пред работодателя. Работникът или служителят има правна възможност да предяви четири иска:

 • иск за признаване на незаконността на уволнението и неговата отмяна
 • иск за възстановяване на предишната работа
 • иск за обезщетение за времето, през което работникът или служителят е останал без работа
 • иск за поправка на основанието за уволнение, вписано в трудовата книжка или в други документи

Трудовите спорове се разглеждат от районния съд в тримесечен срок от постъпването на исковата молба и от окръжния съд – в едномесечен срок от постъпването на жалбата. 

6.Възстановяване на предишната работа и вписване на отмяната на уволнението:

След като съдът се произнесе с решение за възстановяване на работата, работникът или служителят може отново да заеме своята длъжност в двуседмичен срок, освен когато срокът не е спазен, поради уважителни причини. Отмяната на незаконното уволнение се вписва в трудовата книжка от работодателя, с когото е било прекратено трудовото правоотношение, а при негов отказ – от инспекцията по труда.

7.Какво е обезщетението при незаконно уволнение?

Когато работник или служител е незаконно уволнен, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа, но за не повече от 6 месеца.