ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“

images.jpeg

  1. Нормативна уредба

Чл.429 и следващите от Кодекс за застраховането

  1. Цел на договора за застраховка „Гражданска отговорност”

С договора за застраховка „Гражданска отговорност” застрахователят се задължава да покрие в границите на определена застрахователна сума опасността от причиняване от страна на застрахования за причинени от него вреди на трети лица.

  1. Предмет на договора за застраховка „Гражданска отговорност”

Предмет на застрахователна закрила е пасивът на имуществото на застрахованото лице. Предоставя се закрила срещу възникване в тежест на застрахования на ново парично задължение.

  1. Как се определя размера на застрахователната премия?

Размерът на застрахователната премия се определя от степента на риска във всеки конкретен случай.

  1. Обезпечителна функция на застраховката

Застраховката „Гражданска отговорност” освен обезщетителна функция има и обезпечителна такава, защото за третото лице възниква възможност да иска плащане от още един длъжник, а именно застрахователя.

  1. Застрахователно събитие по време на срока на застраховката

Ако по време на срока настъпи застрахователното събитие, застрахователят е длъжен да изплати обезщетение до размера на застрахователната сума.

  1. Давност на застраховката

Давността при тази застраховка е 5 години.