ЗАПОВЕДНО ПРОИЗВОДСТВО ПО ЧЛ.417 ОТ ГПК

t2_5471651

Автор: Габриела Нешева

1.Нормативна уредба

Чл. 417 и следващите от ГПК

2.Същност на заповедното производство

Заповедното производство е процедура пред съда, която започва с подаване на заявление и цели заявителят да събере по бърз начин вземането си. В това производство не се проверява дали вземането съществува. То е специално производство, уредено в ГПК за създаване на изпълнително основание за вземане, което не се оспорва. Заповедното производство се развива пред районния съд по постоянен адрес на длъжника или по местоизпълнение.

3.Заповедно производство по чл. 417 от ГПК

Заявителят може да поиска издаване на заповед за изпълнение когато вземането, независимо от неговата цена, се основава на:

  • акт на административен орган, по който допускането на изпълнението е възложено на гражданските съдилища;
  • документ или извлечение от счетоводни книги, с които се установяват вземания на държавните учреждения, общините и банките;
  • нотариален акт, спогодба или друг договор, с нотариална заверка на подписите относно съдържащите се в тях задължения за заплащане на парични суми или други заместими вещи, както и задължения за предаване на определени вещи;
  • извлечение от регистъра на особените залози за вписано обезпечение и за започване на изпълнението – относно предаването на заложени вещи;
  • извлечение от регистъра на особените залози за вписан договор за продажба със запазване на собствеността до изплащане на цената или договор за лизинг – относно връщането на продадени или отдадени на лизинг вещи;
  • договор за залог или ипотечен акт по чл. 160 и чл. 173, ал. 3 от Закона за задълженията и договорите;
  • влязъл в сила акт за установяване на частно държавно или общинско вземане, когато изпълнението му става по реда на този кодекс;
  • акт за начет;
  • запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.

4.Как се образува заповедно производство по чл. 417 от ГПК?

При наличие на някое от изброените в чл. 417 от ГПК документи, лице може да се претендира свое задължение като подаде Заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК. Заявлението е по образец утвърден от Министерството на правосъдието. В него се описва задължението, което длъжникът има, от какво произтича то, какъв е размерът му и за какъв период се отнася. Нужно е да се приложи вносна бележка за заплатена държавна такса по сметката на съда. Таксата е в размер на 2% от стойността на вземането, но не по-малко от 25 лева. Към Заявлението трябва да се приложи и документа, въз основа на който се претендира задължението в оригинал. Заявлението се подава до районния съд по постоянния адрес на длъжника или по местоизпълнение.

5.Действия на районния съд

Когато със заявлението е представен някой от изброените в чл. 417 от ГПК документ, на който се основава вземането, кредиторът може да поиска от съда да постанови незабавно изпълнение и да издаде изпълнителен лист. Така се предоставя на заявителя възможността незабавно да образува изпълнително производство срещу длъжника.

Изпълнителният лист се издава, след като съдът провери дали документът е редовен от външна страна и удостоверява подлежащо на изпълнение вземане срещу длъжника. За издаването на изпълнителния лист съдът прави надлежна бележка върху представения документ и върху заповедта за изпълнение.

Съдът може да отхвърли или да уважи молбата за издаване на изпълнителен лист. Разпореждането, с което се отхвърля изцяло или отчасти молбата за издаване на изпълнителен лист, може да се обжалва от молителя в едноседмичен срок от съобщаването му с частна жалба, от която не се представя препис за връчване.

При уважаване на молбата, заповедта за изпълнение с отбелязването за издаден изпълнителен лист се връчва от съдебния изпълнител. Съдебният изпълнител незабавно изпраща до съда копие от съобщението, с което е връчена заповедта за изпълнение.

  1. Защита на длъжника

Длъжникът може да подаде възражение срещу заповедта за незабавно изпълнение,  но е необходимо да представи документ, удостоверяващ датата на връчване на призовката за доброволно изпълнение от съдебния изпълнител. Възражението се подава до съда, а не до частния съдебен изпълнител. Успоредно с възражението длъжникът има право да обжалва разпореждането на съда за издаване на заповед за незабавно изпълнение с частна жалба,  както и да иска спиране на изпълнителното дело. Предявяването на частна жалба обаче няма да  спре изпълнението.

7.Производство по общия исков ред

След като длъжникът е възразил срещу заповедта за незабавно изпълнение, съдът дава възможност на кредитора в едномесечен срок да предяви иск за установяване на вземането си. Депозира се искова молба до съда като се описва и номера на заповедното производство, както и състава на съда. Към исковата молба се прилага и вносна бележка за довнесена държавна такса. Необходимо е да бъде представен препис от исковата молба  заедно с входящия номер и по заповедното дело, като по този начин се удостоверява че искът е предявен в предвидения от закона срок. В рамките на новообразуваното дело, заявителят и длъжникът доказват съществуването или несъществуването на задължението, за което е издадена заповедта за незабавно изпълнение.