ЗАПОВЕДНО ПРОИЗВОДСТВО ПО ЧЛ.410 ОТ ГПК

t2_5471168

Автор: Габриела Нешева

1.Нормативна уредба

Чл. 410 и следващите от ГПК

2.Същност на заповедното производство

Заповедното производство е процедура пред съда, която започва с подаване на заявление и цели заявителят да събере по бърз начин вземането си. В това производство не се проверява дали вземането съществува. То е специално производство, уредено в ГПК за създаване на изпълнително основание за вземане, което не се оспорва. Заповедното производство се развива пред районния съд по местожителството на длъжника, когато той е физическо лице и седалището, когато е юридическо лице.

3.Заповедно производство по чл. 410 от ГПК

Към това производство може да се пристъпи, когато претендираното вземане за парична сума или вещ не надхвърля 25 000 лева.

4. Как се образува заповедно производство по чл. 410 от ГПК?

Заповедно производство по чл. 410 от ГПК започва с депозиране на Заявление за издаване на заповед за изпълнение. Заявлението е по образец утвърден от Министерството на правосъдието. В него се описва задължението, което длъжникът има, от какво произтича то, какъв е размерът му и за какъв период се отнася. Не е необходимо да се прилагат документи за доказване на вземането. Единствено е нужно да се приложи вносна бележка за заплатена държавна такса по сметката на съда. Таксата е в размер на 2% от стойността на вземането, но не по-малко от 25 лева. Заявлението се подава до районния съд по постоянния адрес или по седалището на длъжника.

5.Действия на районния съд

Съдът може да отхвърли или да уважи заявлението. При уважаване се издава заповед за изпълнение, препис от която се връчва на длъжника с указание за подаване на възражение в двуседмичен срок. Ако в предвидения от закона срок длъжникът не подаде възражение срещу заповедта за изпълнение, т.е не оспорва задължението си, въз основа на нея съдът издава изпълнителен лист и може да се пристъпи към изпълнително производство. Ако длъжникът възрази срещу заповедта съдът ще даде срок на кредитора да докаже вземането си чрез предявяване на иск за установяване на вземането и делото ще продължи по общия исков ред.

6.Производство по общия исков ред

След като длъжникът е възразил срещу заповедта за изпълнение, съдът дава възможност на кредитора в едномесечен срок да предяви иск за установяване на вземането си. Депозира се искова молба до съда като се описва и номера на заповедното производство, както и състава на съда. Към исковата молба се прилага и вносна бележка за довнесена държавна такса в размер на 4% върху претендираната сума, ако искът е оценяем, но не по-малко от 50 лева. Ако искът е неоценяем, таксата е в размер от 30 до 80 лева. Необходимо е да бъде представен препис от исковата молба  заедно с входящия номер и по заповедното дело, като по този начин се удостоверява че искът е предявен в предвидения от закона срок. В рамките на новообразуваното дело, заявителят и длъжникът доказват съществуването или несъществуването на задължението, за което е издадена заповед за изпълнение.