ЗАПАЗВАНЕ НА ФИРМА

t2_5459419.jpg

Автор: Габриела Нешева

1.Нормативна уредба

Чл.7 – чл.11 от Търговския закон.

2.Определение

Фирма е наименованието, под което търговецът упражнява занятието си и се подписва. Търговската фирма е словесното означение, под което търговецът сключва търговски сделки. Тя е „търговското име“ на търговеца и търговското предприятие. Фирмата се определя свободно от търговеца.

3.Необходимо съдържание на търговската фирма

Законът предвижда за търговската фирма необходимо съдържание – във фирмата на търговските дружества трябва да бъдат включени изрази означаващи вида на дружеството – АД, ООД и т.н.

4.Изисквания към фирмата по чл.7, ал.2 от Търговския закон:

 • изискване за истинност;
 • да не въвежда в заблуждение;
 • да не накърнява обществения ред и морала.

5.Процедура по запазване на фирма

 • Запазването на фирма става чрез подаване на заявление в Агенция по вписванията.
 • Преди попълване на заявлението за запазване на фирма може да бъде проверено дали наименованието вече не е заето. Тази справка може да бъде направена на страницата на сайта на Търговския регистър.
 • Необходими документи за запазване на фирма:

– Заявление по образец;

– Документ за платена държавна такса.

 • Заявлението за запазване на фирма се отразява в Търговския регистър по реда на постъпването му.
 • По всяко заявление служебно се извършва проверка дали друго лице няма права върху фирмата и дали е платена дължимата държавна такса.
 • При наличието на нередовности в депозираните документи ще бъдат дадени Указания, които трябва да бъдат изпълнени в срок. В противен случай ще бъде постановен отказ за запазване на фирмата.
 • При редовност на депозираните документи длъжностното лице въвежда информацията от заявлението в списъка на запазените фирми.
 • Удостоверяването на правата върху вече запазената фирма става чрез Удостоверение за запазена фирма. Това действие не е задължително и няма да се отрази върху придобитите вече права.

6.Действие на запазването

Фирмата се запазва за срок от шест месеца. В този срок трябва да бъде подадено заявление за вписване на съответното дружество, което ще се ползва от запазената вече фирма. Ако това не бъде направено в срок правата върху фирмата се прекратяват.

7.Възникване на права и задължения

Правото на търговска фирма има изключителен характер, то е непрехвърлимо и може да се използва само от този, който я е регистрирал. То възниква от вписването й в Търговския регистър. При използване на чужда фирма заинтересованите лица могат да искат прекратяване на по-нататъшното й използване и обезщетение за вредите.