ЗАЛОГ

t2_5461124.jpg

1.Нормативна уредба

чл.149 – чл.165 ЗЗД

2.Определение

Залогът /заложното право/ представлява субективно право- потестативно– което дава възможност на едно лице да удовлетвори кредитора по предпочитание.

3.Характеристики

  • Акцесорност – Заложното право възниква едва след като е възникнало обезпеченото вземане. Възможно е възникване и преди да възникне вземането, но отговорността е след като то възникне. При заложното право се смятат за възникнали от деня на пораждане на залога;
  • Неделимост- чл.150 ЗЗД. Неделимост означава, че каквито и правни и фактически промени да настъпят с обезпеченото вземане или с ипотечното или заложното право, те остават неделими.
  • Прехвърляне на заложно право – при цесия се прехвърля и заложното право;
  • Погасяване – щом се погаси обезпеченото вземане, се погасява и залогът.
  • Потестативен характер – Залогът е субективно право, съдържа потестативен елемент, а в някои случаи може да има и вещно – правен елемент или търговско правен елемент и т.н. Залогът не е вещно право.

4.Страни

  • Залогодател
  • Залогоприемател

5.Съдържание на заложното право

При реален залог върху вещ влиза и вещно–правно правомощие да се упражнява фактическа власт. При залог върху вземане – влиза и определено облигационно право спрямо третото лице. При залог на търговско предприятие – влиза правомощие – кредиторът да назначи управител. Т.е. освен чисто потестативно право в някои случаи в заложното право влизат и други правомощия.