ЗАКУПУВАНЕ НА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ

t2_5462995.jpg

  1. Нормативна уредба

чл.9а от Кодекс на социалното осигуряване

чл.38 и чл.39 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

чл.45 и чл.45а от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

  1. Определение за осигурителен стаж

За осигурителен стаж се зачита времето, през което работниците и служителите са работили при пълното, законоустановено за тях работно време, ако са внесени или дължими осигурителните вноски върху полученото възнаграждение, но не по-малко от минималния осигурителен доход за съответната професия, а когато лицето е работило при непълно работно време, осигурителният стаж се зачита пропорционално на законоустановеното работно време. 

  1. Възможности за „закупуване“ на осигурителен стаж

В Кодекса за социално осигуряване са предвидени следните възможности за “закупуване” на осигурителен стаж:

 – за времето на обучение за завършено висше или полувисше образование;

– за  времето на докторантурата, определо в нормативен акт за лицата, придобили образователна и научна степен „доктор“;

– до 5 години, недостигащ стаж за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по общия ред.

  1. Осигурителен стаж на завършилите висше или полувисше образование

За осигурителен стаж на завършилите висше или полувисше образование се зачита времето, за което са внесени вноските, но за не повече от срока на обучение, предвиден по учебния план за завършената специалност. Без значение е формата на обучение – редовна, задочна, вечерна или др. Важното е това време да не се зачита за стаж на друго основание – например лицето да е работило, да се зачита стаж като “неработеща” майка/осиновителка и др. Удостоверението се издава въз основа на документ за внесените осигурителни вноски, диплома за завършено висше или полувисше образование и документ, удостоверяващ срока на обучението.

  1. Осигурителен стаж за до 5 години, недостигащ стаж

Възможността да заплатят осигурителни вноски до 5 години осигурителен стаж, недостигащ за придобиване право на пенсия по общия ред на чл. 68 от КСО, може да се ползва от лицата, навършили общата възраст за пенсиониране. Когато лицето е заявило желанието си да “закупи” осигурителен стаж по този ред, от съответното териториално поделение на НОИ се преценява точно колко време не достига до окръгляне на необходимия за пенсиониране осигурителен стаж, като биват информирани за недостигащия осигурителен стаж, сумата на дължимите осигурителни вноски и реда за внасянето им. Времето, за което са внесени осигурителни вноски за период, по-дълъг от изискващия се за придобиване право на лична пенсия, не се зачита за осигурителен стаж. За това време лицето може да поиска възстановяване на неоснователно внесените суми за осигурителни вноски от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.

Удостоверението за “закупен недостигащ стаж” се издава от териториалното поделение на НОИ въз основа на документа за внесените осигурителни вноски. За лицата, живеещи в друга държава, с която Република България има сключен международен договор в областта на социалното осигуряване, удостоверението се издава от ТП на НОИ – София – град. За придобит осигурителен стаж, за който са заплатени осигурителни вноски като “недостигащ”, правото на пенсия възниква от датата на заявлението.

В случаите когато са внесени осигурителни вноски за завършено висше или полувисше образование за периоди на обучение, по-малки от 5 години, лицето има право да внесе осигурителни вноски за “недостигащ стаж” за разликата до 5 години.

Осигурителният доход за времето, за което е “закупен” осигурителен стаж, не се взема предвид при изчисляването на индивидуалния коефициент на пенсионера.