ЗАКОНОВ РЕЖИМ НА РАЗДЕЛНОСТ

t2_5461512.jpg

1.Нормативна уредба

Чл.26, Чл.33 – Чл.36 от Семейния кодекс.

2.Как се уреждат имуществените отношения между съпрузите и какво представлява законовия режим на разделност?

Според Семейния кодекс имуществените отношения между съпрузите могат да бъдат уредени по един от трите възможни режима:

 • законов режим на общност;
 • законов режим на разделност;
 • договорен режим – брачен договор.

Законовия режим на разделност може да бъде определен като режим, при който правата на всеки един от съпрузите, които са придобити по време на брака си остават лично притежание на всеки от тях.

3.Как се установява законов режим на разделност?

Когато съпрузите решат да уредят имуществените отношения помежду си, избирайки законов режим на разделност, следва изрично да уведомят длъжностното лице по гражданско състояние, което извършва бракосъчетанието за това свое решение.

В случай, че встъпващите в брак не извършат гореописаното, в акта за сключване на граждански брак няма да бъде вписано, че последните желаят да се ползват от законов режим на разделност.

4.Особености при определен законов режим на разделност между съпрузите

Когато съпрузите са уредили имуществените си отношения при законов режим на разделност трябва да се отбележат няколко особености.

На първо място, когато брака между съпрузите бъде прекратен по исков ред, за да не се допусне неоснователно обогатяване при действие на режима на разделността, всеки един от тях има право да получи онази част от стойността на придобитото от другия по време на брака, в случай че е допринесъл:

 • с труд;
 • със средства;
 • с грижа за децата и работа в домакинството или
 • по друг начин.

На следващо място, когато някои от съпрузите реши да се разпореди със семейното жилище, важат следните правила, които се прилагат и по отношение на законовия режим на общност, а именно:

 • когато семейното жилище е лична собственост на единия съпруг, разпореждането с него се извършва със съгласието на другия, при условие че двамата съпрузи нямат друго жилище – обща собственост или лична собственост на всеки един от тях.
 • когато съпругът не даде съгласие, разпореждането с жилището може да се извърши след като се получи разрешение от съответния районен съдия, като последния следва да установи, че подобно решение няма да бъде във вреда:

          – на ненавършилите пълнолетие деца и

          – на семейството.

В случай, че някой от съпрузите е предоставил за ползване своя вещ на другия съпруг и не е налице уговорка между двамата, която да урежда отношенията свързани с вещта, другия съпруг, който я ползва дължи само плодовете, които са налице към датата на поискване на последната.

5.Солидарност на задълженията

В разпоредбата на чл.36 от Семейния кодекс са посочени две хипотези, при които и двамата съпрузи следва да поемат задълженията свързани с:

 • разходите за задоволяване нуждите на семейството;
 • задълженията, поети за текущи нужди на семейството.