ЗАЕМ ЗА ПОСЛУЖВАНЕ

t2_5461295.jpg

1.Нормативна уредба

Чл.243 – Чл. 249 от Закона за задълженията и договорите.

2.Същност

При договора за заем за послужване има две страни:

 • заемодател, който предоставя една определена вещ безвъзмездно за временно ползване и
 • заемател, който се задължава да върне заетата вещ.

3.Особености на договора

 • поначало договорът е едностранен – задължения възникват само за заемателя;
 • възможно е да се превърне в несъвършено двустранен, тъй като законът е предвидил случаи, при които възникват задължения и за заемодателя.

Други негови важни особености са, че той е:

 • реален договор;
 • има безвъзмезден характер;
 • от особено значение при сключването му е личността на заемателя.

4.Предмет на договора

Предмет на този договор могат да бъдат само индивидуално определени вещи, те трябва да са непотребими, защото се дължи връщането на същата вещ, която е дадена в заем.

5.Задължения на страните

 • Задължения за заемателя
  • когато използва вещта това трябва да става с грижата на добър стопанин;
  • да използва вещта лично, съобразно нейното предназначение или според уговореното в договора;
  • да предпочита запазването на чуждата вещ пред запазването на своите вещи, ако съществува опасност от погиването й;
  • при неизпълнение на гореописаните задължения, той дължи обезщетение и за вредите настъпили по причини, за които той не е отговорен, освен в предвидената хипотеза, която изключва това задължение;
  • понася обикновените разноски свързани с използването на вещта;
  • ако вещта е дала плодове, те следва да се върнат на заемодателя, освен ако между страните не е уговорено противното;
  • да върне вещта.
 • Задължения за заемодателя

     – дължи на заемателя извънредните и неотложни разноски за               поддържането, запазването и използването на вещта;

     – дължи обезщетение на заемателя за вредите причинени от скрити       недостатъци на вещта, ако не ги е съобщил на последния.

5.Прекратяване на договора

В закона са изброени няколко хипотези, при които договорът се прекратява, а именно:

 • с изтичане на уговорения срок;
 • при поискване от заемодателя при неотложна нужда, която не е могла да се предвиди;
 • когато заемателят си служи с вещта по начин, който е различен от първоначално уговореното;
 • при смърт на заемателя;
 • ако не е уговорен срок, заемодателят може да иска връщането на вещта веднага.